تگ ها

استجابت دعا| چگونه دعا کنیم تا به استجابت نزدیک تر باشد؟
استجابت دعا| چگونه دعا کنیم تا به استجابت نزدیک تر باشد؟

خداوند کریم انسان ها را به دعا کردن در امور مختلف زندگی فراخوانده است و پیامبران و امان نیز به این امر تشویق کرده اند. اما همیشه این پرسش هست که چگونه و با چه شرایطی باید دعا کنیم که دعایمان به استجابت نزدیک تر باشد؟

ادامه

استجابت دعا| چگونه دعا کنیم تا به استجابت نزدیک تر باشد؟
1397/03/08 06:06:44