تگ ها

آیا اشک سلاح زنان است | آیا گریه کردن اسلحه ای زنانه است؟
آیا اشک سلاح زنان است | آیا گریه کردن اسلحه ای زنانه است؟

معمولاً در فرهنگ کشورهای شرقی از جمله کشور ما این طور جا افتاده است که اشک سلاح زنان می باشد و زن ها برای رسیدن به اهداف خود از آن استفاده می کنند، در حالی که اشک واکنش طبیعی ارگانیسم بدن به حالات احساسی می باشد، ولی با این حال برخی از زنان از آن به عنوان سلاح استفاده می کنند، که در اصل به زیان آنها می باشد.

ادامه

آیا اشک سلاح زنان است | آیا گریه کردن اسلحه ای زنانه است؟
1397/06/25 23:12:18