تگ ها

مدت اعتبار نسخه های آزمایش، دارو یا پاراکلینیکی
مدت اعتبار نسخه های آزمایش، دارو یا پاراکلینیکی

بسیاری از افراد که انواع دفترچه های بیمه ای دارند - چه از نوع خدمات درمانی و چه از نوع تامین اجتماعی یا بیمه های نیروهای مسلح- شاید ندانند که پس از چه مدت از تاریخ ویزیت توسط پزشک یا تاریخ تجویز نسخه می توانند برای گرفتن دارو یا انجام خدمات پاراکلینیکی مراجعه کنند. در واقع در اینجا به این سوال پاسخ می دهیم که نسخه های تجویز شده پزشکان چه از نوع دارو باشد و چه از نوع خدمات پاراکلینکی چه مدت اعتبار دارد؟

ادامه

مدت اعتبار نسخه های آزمایش، دارو یا پاراکلینیکی
1396/06/08 11:08:53