تگ ها

مورچه چگونه از بچه هایش نگهداری میکند
مورچه چگونه از بچه هایش نگهداری میکند

مورچگان به صورت دسته جمعی (کلنی) زندگی می کنند. آن ها جزو جانوران اجتماعی به شمار می روند. به این معنی که در حالی که هر حشره وظیفه ی مخصوصی در برابر نگه داری لانه دارد. همه با هم کار کرده و زندگی می کنند. زنبور های عسل و زنبور های زرد هم جزو جانوران اجتماعی به حساب می آیند.

ادامه

مورچه چگونه از بچه هایش نگهداری میکند
1397/11/16 11:40:47