تگ ها

عوامل و علل ایجاد قاعدگی های نامنظم یا بی نظمی قاعدگی
عوامل و علل ایجاد قاعدگی های نامنظم یا بی نظمی قاعدگی

در مقاله قاعدگی چیست و دوره قاعدگی چه نقشی در بدن زن دارند؟ در مورد قاعدگی های نامنظم یا بی نظمی قاعدگی(menstrual irregularities) توضیح داده شد. در این مقاله در ادامه در مورد علل و عوامل ایجاد کننده بی نظمی در قاعدگی و علت قاعدگی نامنظم توضیح داده می شود.

ادامه

عوامل و علل ایجاد قاعدگی های نامنظم یا بی نظمی قاعدگی
1396/09/21 12:54:59