تگ ها

چه زمانی و در چه مواردی استخاره صحیح و جایز است؟
چه زمانی و در چه مواردی استخاره صحیح و جایز است؟

در مقاله انواع و روش های استخاره کردن درخصوص استخاره، انواع و روش های انجام استخاره توضیح داده شد. در این نوشته سعی می شود به این موضوع پرداخته شود که اساسا چه زمانی و در چه مواردی می توان و بهتر است استخاره انجام شود.

ادامه

چه زمانی و در چه مواردی استخاره صحیح و جایز است؟
1396/06/15 13:25:43
انواع و روش های استخاره کردن
انواع و روش های استخاره کردن

در مقاله تعریف و فرق تفأل با استخاره درخصوص استخاره، تفال و تفاوت آنها توضیح داده شد و بیان شد که استخاره در چه مواردی کاربرد دارد. در این مقاله انواع استخاره و روش های انجام استخاره توضیح داده می شوند.

ادامه

انواع و روش های استخاره کردن
1396/06/15 13:22:59