تگ ها

بودجه نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس چقدر است؟
بودجه نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس  چقدر است؟

بودجه نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس روز به روز بیشتر می شود، چنانچه برخی از این کشورهای در رتبه چهارم عربستان، بیشتر بودجه نظامی دنیا قرار می گیرند. در حالی که بودجه نظامی زیاد ضرورتی برای این کشورها ندارد. اما این کشور بی توجه به این مساله روز به روز بر خرید و انبار کردن مهمات می پردازند.

ادامه

بودجه نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس  چقدر است؟
1396/08/07 15:42:39