تگ ها

نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(4)
نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(4)

در مقاله های نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(2) و نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(3) درخصوص نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره شبا و همچنین نحوه پیدا کردن شماره حساب یک فرد تنها با داشتن شماره شبا(بدون مراجعه به بانک یا وبسایت بانک) توضیح داده شد. همانطور که در مقاله قبلی نیز ذکر شد. نحوه و سیستم شماره گذاری حساب های بانکی در بانک های ایران مختلف است، در نتیجه نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا از روی شماره حساب و متعاقبا نحوه محاسبه شماره حساب از روی شماره شبا نیز برای شماره حساب هر بانکی متفاوت است. بنابراین در ادامه مقالات قبلی در این نوشته – که آخرین مطلب از این سلسله مقالات می باشد- نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا حساب های بانکی و حالت برعکس آن یعنی محاسبه شماره حساب بانکی از روی شماره شبا برای دو بانک ملت و ملی توضیح داده می شود.

ادامه

نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(4)
1396/06/11 14:16:53
نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(3)
نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(3)

در مقاله های نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(1) و نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(2) درخصوص نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره شبا و همچنین نحوه پیدا کردن شماره حساب یک فرد تنها با داشتن شماره شبا(بدون مراجعه به بانک یا وبسایت بانک) توضیح داده شد. همانطور که در مقاله قبلی نیز ذکر شد. نحوه و سیستم شماره گذاری حساب های بانکی در بانک های ایران مختلف است، در نتیجه نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا از روی شماره حساب و متعاقبا نحوه محاسبه شماره حساب از روی شماره شبا نیز برای شماره حساب هر بانکی متفاوت است. بنابراین در ادامه در این نوشته نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا حساب های بانکی و حالت برعکس آن یعنی محاسبه شماره حساب بانکی از روی شماره شبا برای چند بانک دیگر ایران توضیح داده می شوند.

ادامه

نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(3)
1396/06/11 14:08:24
نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(2)
نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(2)

در مقاله نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(1) درخصوص نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره شبا و همچنین نحوه پیدا کردن شماره حساب یک فرد تنها با داشتن شماره شبا(بدون مراجعه به بانک یا وبسایت بانک) توضیح داده شد. همانطور که در مقاله قبلی نیز ذکر شد. نحوه و سیستم شماره گذاری حساب های بانکی در بانک های ایران مختلف است، در نتیجه نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا از روی شماره حساب و متعاقبا نحوه محاسبه شماره حساب از روی شماره شبا نیز برای شماره حساب هر بانکی متفاوت است. در مقاله قبلی نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا از روی شماره حساب و حالت بالعکس آن برای چند بانک که سیستم شماره حساب مشابه داشتند، توضیح داده شد. در ادامه در این نوشته نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا حساب های بانکی و حالت برعکس آن یعنی محاسبه شماره حساب بانکی از روی شماره شبا برای چند بانک بزرگ ایران توضیح داده میشوند.

ادامه

نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(2)
1396/06/11 13:26:05
نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(1)
نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(1)

در مقاله اجزاء و ساختار شماره شبا بانکی توضیح داده شد که یک شماره شبا از چه اجزایی تشکیل شده و چه ساختاری دارد. در این نوشته نحوه محاسبه و الگوریتم محاسبه شماره شبا از روی شماره حساب های بانکی که سیستم نرم افزارهای بانک ها مورد استفاده قرار می دهند، توضیح داده می شود.

ادامه

نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(1)
1396/06/11 12:59:47
اجزاء و ساختار شماره شبا بانکی
اجزاء و ساختار شماره شبا بانکی

برای بسیاری از ما شاید این سوال پیش آمده باشد که شماره طولانی شبا که در بسیاری از موارد از جمله انتقال وجه کاربرد دارد، برچه اساس تعریف شده و اجزاء این شماره طولانی شبا چگونه شکل گرفته و در کنار هم قرار می گیرند. در این نوشته به توضیح معنی و کاربرد هر یک از کدها و شماره های تعریف شده در شماره شبا حساب های بانکی در ایران می پردازیم.

ادامه

اجزاء و ساختار شماره شبا بانکی
1396/06/11 12:55:49
پيدا كردن نام صاحب حساب از روي شماره شبا یا شماره حساب
پيدا كردن نام صاحب حساب از روي شماره شبا یا شماره حساب

در مواقعی ممکن است ما نیازمند دانستن نام یک صاحب حساب یا صاحب شماره شبا باشیم. در واقع مواردی ممکن است پیش آمده باشد که ما یک شماره حساب یا یک شماره شبا را داشته باشیم اما ندانیم که نام صاحب این شماره حساب یا شماره شبا کیست. در زیر روشی به منظور فهمیدن نام صاحب یک حساب بانکی از روی شماره حساب بانکی یا از روی شماره شبا آموزش می دهیم.

ادامه

پيدا كردن نام صاحب حساب از روي شماره شبا یا شماره حساب
1396/05/26 13:24:35