تگ ها

ساختن فضاها و واگیره طرح تذهیب
ساختن فضاها و واگیره طرح تذهیب

در طراحی تذهیب ما با نقوش اسلیمی و ختایی و قالب های تذهیب سرو کار داریم که در مقاله های نقوش و طرح های تذهیب و کاربرد نقش و نگارهای تذهیب و انواع قالب ها و طرح های تذهیب درخصوص آنها توضیح داده شد. این نقوش طرح های اولیه هستند که باید یاد گرفته شوند. بعد از آن ایجاد فضا در طرح تذهیب است – فضا یعنی همان فضایی که قرار است نقوش اسلیمی و ختایی و دیگر نقوش تذهیب در یک قالب در کنار هم شکل گرفته و طرح نهایی تذهیب را شکل دهند. در این نوشته بیشتر درخصوص ساختن فضا در طرح تذهیب و شکل گیری طرح نهایی کار تذهیب توضیح داده می شود.

ادامه

ساختن فضاها و واگیره طرح تذهیب
1396/04/11 15:00:46
انواع قالب ها و طرح های تذهیب
انواع قالب ها و طرح های تذهیب

همانطور که در مقاله نقوش و طرح های تذهیب و کاربرد نقش و نگارهای تذهیب توضیح داده شد،‌ کارهای تذهیب از نقوش و طرح های مختلفی تشکیل شده اند. این نقوش اسلیمی،‌ ختایی و غیره در قالب طرح های تذهیب قرار می گیرند. در نوشته زیر برخی از این قالب های تذهیب توضیح داده می شوند.

ادامه

انواع قالب ها و طرح های تذهیب
1396/04/11 14:54:18
نقوش و طرح های تذهیب و کاربرد نقش و نگارهای تذهیب
نقوش و طرح های تذهیب و کاربرد نقش و نگارهای تذهیب

همانطور که در مقاله هنر تذهیب چیست؟ پیشینه و تعریف هنر تذهیب توضیح داده شد یک اثرهنری تذهیب از نقوش و طرح های مختلفی که هر کدام اسم و فلسفه جداگانه و خاصی دارند، تشکیل شده است. این طرح ها و نقوش در کنار هم یک کار پیچیده، پر نقش و نگار و شگفت انگیز تذهیب را به وجود می آورند ضمن اینکه هر کدام جایگاه و کاربرد خاصی دارند. در این نوشته سعی می شود چند طرح و نقش اساسی هنر تذهیب که پایه یک اثرهنری تذهیب را شکل می دهند، توضیح داده شوند.

ادامه

نقوش و طرح های تذهیب و کاربرد نقش و نگارهای تذهیب
1396/03/29 10:32:44
تاریخچه و نحوه شکل گیری و گسترش تذهیب
تاریخچه و نحوه شکل گیری و گسترش تذهیب

در مقاله های هنر تذهیب چیست؟ پیشینه و تعریف هنر تذهیب و شکل گیری، فلسفه و هدف از تذهیب در خصوص تعریف و مفهوم هنر تذهیب(illuminated manuscript) و فلسفه و هدف از استفاده از نقوش و طرح های تذهیب توضیح داده شدند. در این مقاله سعی می شود که تاریخچه مختصری از نحوه شکل گیری، توسعه و پیشرفت و دوران اوج هنر تذهیب آورده شود.

ادامه

تاریخچه و نحوه شکل گیری و گسترش تذهیب
1396/03/12 10:44:43
شکل گیری، فلسفه و هدف از تذهیب
شکل گیری، فلسفه و هدف از تذهیب

در مقاله هنر تذهیب چیست؟ پیشینه و تعریف هنر تذهیب به تعریف مفهوم تذهیب که زیرمجموعه ای از هنر نگارگری ایرانی و اسلامی است پرداختیم. در این مقاله سعی می شود ریشه هنر تذهیب، نحوه شکل گیری و فلسفه و هدف از تذهیب کاری توضیح داده شود.

ادامه

شکل گیری، فلسفه و هدف از تذهیب
1396/03/11 18:37:28