تگ ها

ساختن فضاها و واگیره طرح تذهیب
ساختن فضاها و واگیره طرح تذهیب

در طراحی تذهیب ما با نقوش اسلیمی و ختایی و قالب های تذهیب سرو کار داریم که در مقاله های نقوش و طرح های تذهیب و کاربرد نقش و نگارهای تذهیب و انواع قالب ها و طرح های تذهیب درخصوص آنها توضیح داده شد. این نقوش طرح های اولیه هستند که باید یاد گرفته شوند. بعد از آن ایجاد فضا در طرح تذهیب است – فضا یعنی همان فضایی که قرار است نقوش اسلیمی و ختایی و دیگر نقوش تذهیب در یک قالب در کنار هم شکل گرفته و طرح نهایی تذهیب را شکل دهند. در این نوشته بیشتر درخصوص ساختن فضا در طرح تذهیب و شکل گیری طرح نهایی کار تذهیب توضیح داده می شود.

ادامه

ساختن فضاها و واگیره طرح تذهیب
1396/04/11 15:00:46
انواع قالب ها و طرح های تذهیب
انواع قالب ها و طرح های تذهیب

همانطور که در مقاله نقوش و طرح های تذهیب و کاربرد نقش و نگارهای تذهیب توضیح داده شد،‌ کارهای تذهیب از نقوش و طرح های مختلفی تشکیل شده اند. این نقوش اسلیمی،‌ ختایی و غیره در قالب طرح های تذهیب قرار می گیرند. در نوشته زیر برخی از این قالب های تذهیب توضیح داده می شوند.

ادامه

انواع قالب ها و طرح های تذهیب
1396/04/11 14:54:18
نقوش و طرح های تذهیب و کاربرد نقش و نگارهای تذهیب
نقوش و طرح های تذهیب و کاربرد نقش و نگارهای تذهیب

همانطور که در مقاله هنر تذهیب چیست؟ پیشینه و تعریف هنر تذهیب توضیح داده شد یک اثرهنری تذهیب از نقوش و طرح های مختلفی که هر کدام اسم و فلسفه جداگانه و خاصی دارند، تشکیل شده است. این طرح ها و نقوش در کنار هم یک کار پیچیده، پر نقش و نگار و شگفت انگیز تذهیب را به وجود می آورند ضمن اینکه هر کدام جایگاه و کاربرد خاصی دارند. در این نوشته سعی می شود چند طرح و نقش اساسی هنر تذهیب که پایه یک اثرهنری تذهیب را شکل می دهند، توضیح داده شوند.

ادامه

نقوش و طرح های تذهیب و کاربرد نقش و نگارهای تذهیب
1396/03/29 10:32:44
تاریخچه و نحوه شکل گیری و گسترش تذهیب
تاریخچه و نحوه شکل گیری و گسترش تذهیب

در مقاله های هنر تذهیب چیست؟ پیشینه و تعریف هنر تذهیب و شکل گیری، فلسفه و هدف از تذهیب در خصوص تعریف و مفهوم هنر تذهیب(illuminated manuscript) و فلسفه و هدف از استفاده از نقوش و طرح های تذهیب توضیح داده شدند. در این مقاله سعی می شود که تاریخچه مختصری از نحوه شکل گیری، توسعه و پیشرفت و دوران اوج هنر تذهیب آورده شود.

ادامه

تاریخچه و نحوه شکل گیری و گسترش تذهیب
1396/03/12 10:44:43
شکل گیری، فلسفه و هدف از تذهیب
شکل گیری، فلسفه و هدف از تذهیب

در مقاله هنر تذهیب چیست؟ پیشینه و تعریف هنر تذهیب به تعریف مفهوم تذهیب که زیرمجموعه ای از هنر نگارگری ایرانی و اسلامی است پرداختیم. در این مقاله سعی می شود ریشه هنر تذهیب، نحوه شکل گیری و فلسفه و هدف از تذهیب کاری توضیح داده شود.

ادامه

شکل گیری، فلسفه و هدف از تذهیب
1396/03/11 18:37:28
هنر تذهیب چیست؟ پیشینه و تعریف هنر تذهیب
هنر تذهیب چیست؟ پیشینه و تعریف هنر تذهیب

هنرهای مشرق زمین بویژه هنرهای ایرانی- اسلامی دارای قدمت و پیشینه ای طولانی هستند. از میان انواع هنرهای قدیمی ایرانی اسلامی هنرهای تجسمی جایگاه خاصی داشته اند که یکی از این هنرها، هنر نگارگری به معنای عام آن که شامل زیرمجموعه های مختلفی از جمله تذهیب(illuminated manuscript)، نقاشی و گل و مرغ می شود. در این نوشته و مقالات آتی سعی می شود که هنر تذهیب به شما معرفی و فلسفه و روش های اجرای آن توضیح داده شود.

ادامه

هنر تذهیب چیست؟ پیشینه و تعریف هنر تذهیب
1396/03/08 10:14:03