تگ ها

تاثیر ورزش بر جذب اکسیژن در سنین پیری | تاثیر مثبت ورزش برای جلوگیری از بیماری های قبلی
تاثیر ورزش بر جذب اکسیژن در سنین پیری | تاثیر مثبت ورزش برای جلوگیری از بیماری های قبلی

با توجه به مطالعات جدید توسط متخصصین قلب و عروق در UT Southwestern و مکرز تحقیقاتی سلامتی تگزاس Texas Health Resources، ورزش می تواند در مقابل آسیب های قلبی و همچنین جلوگیری از پیری کمک برساند و به جلوگیری از خطر نارسایی قلبی در آینده کمک کند. البته هر گونه ورزشی اینگونه عمل نمی کند و اگر تمرین کافی باشد، و اگر در زمان مناسب صورت پذیرد می تواند در جلوگیری از حملات قلبی در سنین بالا بسیار کمک نماید.

ادامه

تاثیر ورزش بر جذب اکسیژن در سنین پیری | تاثیر مثبت ورزش برای جلوگیری از بیماری های قبلی
1396/10/20 00:39:14