تگ ها

مصرف زیاد این ماده باعث سرگیجه می شود
مصرف زیاد این ماده باعث سرگیجه می شود

سرگیجه به هنگام ایستادن ناشی از اُفت فشارخون بوده و در بین افراد بزرگسال وضعیتی شایع است. معمولا مصرف سدیم بیشتر به عنوان راهی برای پیشگیری از سرگیجه به هنگام تغییر وضعیت از حالت نشسته به ایستاده توصیه می شود.

ادامه

مصرف زیاد این ماده باعث سرگیجه می شود
1397/11/29 13:53:23