تگ ها

دختران معاصر | ازدواج و شغل دختران در دنیای معاصر | اهمیت تاهل دختران
دختران معاصر | ازدواج و شغل دختران در دنیای معاصر | اهمیت تاهل دختران

در جوامع امروزی نقش دختران نسبت به جوامع گذشته تغییر کرده است، بسیار از دختران در جوامع امروزی وارد عرصه کار و فعالیت های اقتصادی شده و گاهی از امر ازدواج و تشکیل خانواده غافل می شوند، که دارای پیامدهای ناخوشایندی است، بر اساس گفته های روانشناسان برای خانم ها مهم ترین مساله ازدواج و تشکیل خانواده است.

ادامه

دختران معاصر | ازدواج و شغل دختران در دنیای معاصر | اهمیت تاهل دختران
1397/06/15 00:25:12