تگ ها

تاثیرات اضافه وزن بر روی انرژی مردان و زنان | ارتباط انرژی مردان و زنان
تاثیرات اضافه وزن بر روی انرژی مردان و زنان | ارتباط انرژی مردان و زنان

بر اساس تحقیقات محققان و پژوهشگران، اضافه وزن بر روی انرژی زنان و ارتباط آنها با مردان تاثیر منفی دارد. چرا که انرژی یانگ و یین که انرژی مردان و زنان می باشد، بر یکدیگر تاثیر می گذارند و از این رو، وقتی زنان منفعل و بی انرژی هستند، مردان نیز از آنها متاثر می شوند.

ادامه

تاثیرات اضافه وزن بر روی انرژی مردان و زنان | ارتباط انرژی مردان و زنان
1396/11/04 09:50:10