شش اشتباه بزرگ انسان های ثروتمند
شش اشتباه بزرگ انسان های ثروتمند

همه انسان ها استباهات زیادی در زندگی خود انجام می دهند، اشتباهاتی که زیان های بسیاری را ممکن است در پی داشته باشد، ثروتمندان و افراد ثروتمند هم از این قاعده خارج نیست، آنها هم ممکن است اشتباه کنند. اشتباهاتی که ممکن است ثروت آنها را به باد دهد، از این رو در این یاداشت اشتباهاتی که ثروتمندان انجام می دهند و یا ممکن است برخی از افراد ثروتمند آن را انجام دهند تقدیم شما می گردد.

 

ادامه

شش اشتباه بزرگ انسان های ثروتمند
1396/07/21 08:11:11
معنی زندگی، چگونه خوشحال و خوشبخت بودن از نظر افراد مشهور جهان + فیلم
معنی زندگی، چگونه خوشحال و خوشبخت بودن از نظر افراد مشهور جهان + فیلم

بسیاری از ما شاید از روزمرگی و حتی زندگی راحت و مرفه خود خسته شده باشیم و به دنبال درک حقیقت و فلسفه زندگی خود و شاید فلسفه وجودی خود در این جهان باشیم. بسیاری از اندیشمندان معنی زندگی را در سعادت و خوشبختی تعریف می کنند که البته تعریف این دو مفهوم خود نیازمند بحث و مطلب بسیار زیاد است. در این نوشته و ویدئو ما برخی از تعاریف افراد مشهور جهان- اعم از هنرمندان، صنعتگرها، تجار- از معنای زندگی، خوشبختی، خوشحال بودن و سعادت را برای شما می آوریم. در فیلم مربوط به تعریف افراد مشهور جهان از معنای زندگی و خوشبختی، آنها نحوه رفاه داشتن و موفق بودن در زندگی را نیز بیان می کنند. در زیر برخی از جملات قصار، زیبا و قابل تامل این افراد مشهور درخصوص معنای زندگی، موفقیت و خوشبختی آورده می شود.

ادامه

معنی زندگی، چگونه خوشحال و خوشبخت بودن از نظر افراد مشهور جهان + فیلم
1396/01/17 13:28:52