تگ ها

احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در آموزش، یادگیری موسیقی و نواختن ساز و استفاده از آلات موسیقی
احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در آموزش، یادگیری موسیقی  و نواختن ساز و استفاده از آلات موسیقی

در مقاله های موسیقی حلال و موسیقی حرام چیست و چه نوع موسیقی حرام است؟ و احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در مورد موسیقی درخصوص حلال و حرام بودن موسیقی و فتوای برخی از مراجع تقلید عظام درخصوص گوش دادن و استماع موسیقی حرام توضیح داده شد. در این نوشته، در ادامه، دیگر احکام شرعی و فتاوی مراجع تقلید درخصوص دو جنبه دیگر موسیقی یعنی آموزش و یادگیری و نوازندگی/استفاده از آلات موسیقی و سازها ذکر می شود.

ادامه

احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در آموزش، یادگیری موسیقی  و نواختن ساز و استفاده از آلات موسیقی
1396/06/14 12:18:02