نحوه تغییر و اصلاح تاریخ تولد به شکل قانونی چگونه است؟
نحوه تغییر و اصلاح تاریخ تولد به شکل قانونی چگونه است؟

در  دوم بهمن 1367 قانونی  با عنوان  "قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها" در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا از تغییرات و اصلاح در تاریخ تولد افراد جلوگیری به عمل آید. این قانون در یک ماده واحده و با یک تبصره تصویب گشته است که شرایطی را برای افرادی که مدعی هستند سن آنان کمتر یا بیشتر از آنچه که در شناسنامه مندرج است، می باشد از آن طریق اقدام قانونی برای تغییر تاریخ تولد خود انجام دهند. در ادامه به این مبحث اشاره می گردد.

ادامه

نحوه تغییر و اصلاح تاریخ تولد به شکل قانونی چگونه است؟
1395/12/07 09:43:29
حق انتفاع چیست؟
حق انتفاع چیست؟

حق انتفاع یکی از مسائل مهم در ق.م. و در مسائل روزمره زندگی افراد می باشد که کم وبیش همه افراد با آن در ارتباط هستند هرچند که ممکن است از وجود آن به طور خودآگاه اطلاعی نداشته باشند و یا آن را با اصطلاح قانونیش نشناسند، ولی گاهی اوقات به طور غیرمستقیم از مفهوم آن استفاده می نمایند و برای گرفتن حق یا ثابت کردن حق خود به آن استناد می نمایند. در اینجا به حق انتفاع و انواع آن اشاره مختصری می گردد.

ادامه

حق انتفاع چیست؟
1395/12/07 10:25:45
اموال به چند نوع یا قسم تقسیم می شوند؟
اموال به چند نوع یا قسم تقسیم می شوند؟

در قانون مدنی (ق.م.) طبق ماده 11 "اموال بر دوقسم است منقول و غیرمنقول." قانون مدنی اموال را به دوقسم تقسیم کرده است که یکی از آنها منقول و دیگری غیرمنقول است، ولی منظور از منقول وغیرمنقول چیست و چه مفهومی دارند؟ در این مبحث به طور اجمالی به آن اشاره خواهد شد.

ادامه

اموال به چند نوع یا قسم تقسیم می شوند؟
1395/12/07 10:06:21
تامین خواسته چیست؟
تامین خواسته چیست؟

گاهی اوقات اگر شخصی که از نظر حقوقی با شخص دیگر مشکلی دارد دادخواست بدهد و بعد منتظر بماند تا وقت دادرسی فرا رسد ممکن است منجر به از بین رفتن آن حق گردد، به همین منظور در قانون راه کاری به عنوان تامین خواسته مشخص گردیده است.

ادامه

تامین خواسته چیست؟
1395/11/30 11:29:56
ابلاغ اخطاریه و انواع آن چیست؟
ابلاغ اخطاریه و انواع آن چیست؟

دانستن اینکه ابلاغ چیست و انواع آن کمک می کند تا با مسائل قانونی بیشتر آشنا شد و در هنگام نیاز بتوان به درست ترین شیوه عمل کرد و از سوء استفاده دیگران به علت عدم آشنایی با قانون جلوگیری به عمل آورد.

ادامه

ابلاغ اخطاریه و انواع آن چیست؟
1395/11/30 15:17:37
اظهارنامه قضایی چیست؟
اظهارنامه قضایی چیست؟

اظهارنامه و ارسال آن در بعضی از موارد از ایجاد هزینه ها و هدر رفتن وقت جلوگیری نموده است و منجر به رسیدن حق افراد گشته است. این راه کار می تواند در بعضی موارد از اتلاف وقت دادگاه ها نیز جلوگیری نماید وآنها را مشغول به پرونده های مهمتر و حیاتی تر گرداند.

ادامه

اظهارنامه قضایی چیست؟
1395/11/30 09:47:33
دادخواست چیست و چگونه دادخواست بنویسیم؟
دادخواست چیست و چگونه دادخواست بنویسیم؟

هر شهروندی که خواهان به دست آوردن حق خویش است باید چارچوبی را در دادگاه ها رعایت نماید تا بتواند در کوتاهترین زمان ممکن و به بهترین شکل به آن نائل گردد.  قانون آیین دادرسی مدنی (که به اختصار ق.آ.د.م. نوشته و گفته می شود) در موادی از قوانین خود به این چارچوب اشاره کرده است که در این مختصر به آن اشاره می شود.

ادامه

دادخواست چیست و چگونه دادخواست بنویسیم؟
1395/11/20 09:27:31
ماده 10 قانون مدنی چیست؟
ماده 10 قانون مدنی چیست؟

برای بهبود و جلوگیری از قراردادهای زیان آور باید با دقت به نکات ماده 10 قانون مدنی- که پایه اصلی بسیاری از قراردادهاست- پرداخت و تلاش کرد که مفهوم این ماده را دریافت تا بتوان در قراردادها مسائل و مشکلاتی که منجر به ضرر وزیان می شود را یافت و از آنها جلوگیری کرد . در این مقاله اول به مفهوم خود ماده 10 اشاره می گردد و سپس به نکاتی که می توان دریافت به طور مختصر اشاره می گردد.

ادامه

ماده 10 قانون مدنی چیست؟
1395/11/12 13:15:47