تمامی مقالات مدنی

شرایط و وظایف سرایدار در ساختمان ها و مجتمع های مسکونی

شرایط و وظایف سرایدار در ساختمان ها و مجتمع های مسکونی

همانطور که در مقاله های قبلی از جمله مقاله وظایف مدیر ساختمان مسکونی ذکر شد، یکی از وظایف مدیر ساختمان(بویژه در مجتمع های بزرگ و بیش از 10 واحد) انتخاب فردی به عنوان سرایدار است. سرایدار ساختمان طبق قانون و آیین نامه های اجرایی مربوط به قانون تملک آپارتمان ها باید شرایط و صلاحیت هایی داشته باشد و وظایفی برای او تعریف شده است که در زیر شرایط، وظایف، اختیارات و مسئولیت های مربوط به سرایدار ساختمان توضیح داده می شود.

ادامه مطلب
راهنمای تقسیم هزینه های آپارتمان و دریافت حق شارژ در ساختمان ها و مجتمع ها

راهنمای تقسیم هزینه های آپارتمان و دریافت حق شارژ در ساختمان ها و مجتمع ها

در مقالات نحوه مدیریت و اداره ساختمان، مجتمع ها یا آپارتمان ها و قسمت های مشترک یا مشاع در آپارتمان ها طبق قانون تملک آپارتمانها درخصوص برخی از مفاد قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها صحبت شد. حال در این نوشته به یکی از مهمترین مسائل مربوط به مدیریت و اداره یک ساختمان/مجتمع یعنی هزینه های اداره ساختمان می پردازیم.

ادامه مطلب
وظایف مدیر ساختمان مسکونی

وظایف مدیر ساختمان مسکونی

در مقاله نحوه مدیریت و اداره ساختمان، مجتمع ها یا آپارتمان ها توضیح داده شد که یک یا چند نفر به عنوان مدیر ساختمان یا یک مجتمع مسکونی/تجاری/اداری که از این پس در این مقاله به آن ساختمان گفته می شود، توسط مجمع عمومی ساختمان که در واقع متشکل از مالکان یا شرکا ساختمان است، انتخاب می شوند. در این نوشته برخی از مهمترین وظایف، اختیارات و مسئولیت های شخص یا اشخاصی که به عنوان مدیر ساختمان انتخاب می شوند، توضیح داده می شوند.

ادامه مطلب
نحوه مدیریت و اداره ساختمان، مجتمع ها یا آپارتمان ها

نحوه مدیریت و اداره ساختمان، مجتمع ها یا آپارتمان ها

در مقاله قسمت های مشترک یا مشاع در آپارتمان ها طبق قانون تملک آپارتمانها درخصوص قسمت های مشترک یا مشاع در مجتمع ها(مسکونی/تجاری/اداری) یا همان آپارتمان ها توضیح داده شد. در قانون تملک آپارتمان ها توضیحاتی درخصوص نحوه مدیریت و اداره آپارتمان ها/مجتمع های مسکونی/اداری/تجاری آورده شده و چندین ماده قانونی از قانون تملک آپارتمان ها به این مبحث تخصیص داده شده است. در زیر توضیحاتی درخصوص نحوه مدیریت و اداره آپارتمانها/ساختمان ها طبق مفاد قانون تملک آپارتمان ها آورده می شود.

ادامه مطلب
قسمت های مشترک یا مشاع در آپارتمان ها طبق قانون تملک آپارتمانها

قسمت های مشترک یا مشاع در آپارتمان ها طبق قانون تملک آپارتمانها

همانطور که در فهرست قوانین ایران(1) ذکر شد، یکی از قوانین اصلی و مهم جمهوری اسلامی ایران، قانون تملک آپارتمان هاست. این قانون به حقوق مالکین و ساکنین در مجتمع های مسکونی/تجاری/اداری یا آنچه در عام به آن آپارتمان می گویند پرداخته و شرایط زندگی ساکنین آپارتمان ها در کنار هم را تبیین می کند. یکی از موارد مهم در قانون تملک آپارتمان ها موضوع قسمت های مشترک یا همان قسمت های مشاع آپارتمان ها/مجتمع های مسکونی یا تجاری می باشد که در زیر توضیحاتی در این خصوص طبق قانون تملک آپارتمان ها داده می شود.

ادامه مطلب
تملک اموال و مالکیت املاک توسط اتباع خارجی چگونه است؟

تملک اموال و مالکیت املاک توسط اتباع خارجی چگونه است؟

همانطورکه در مقاله تبعه خارجی چیست؟ تابعیت خارجی داشتن یعنی چه؟ تابعیت و تبعه خارجی تعریف شد، اشخاصی که تابعیت ایرانی ندارد، تبعه یا اتباع خارجی محسوب می شوند. این اتباع خارجی برای در اختیار داشتن و مالکیت اموال منقول و غیر منقول باید تابع شرایط و محدودیت هایی باشند که در این مقاله به برخی از آنها اشاره می شود.

ادامه مطلب
تبعه خارجی چیست؟ تابعیت خارجی داشتن یعنی چه؟

تبعه خارجی چیست؟ تابعیت خارجی داشتن یعنی چه؟

در قوانین هر کشور و نظام های حقوقی بین المللی مفهومی به نام تابعیت(nationality) تعریف شده است که در یک تعریف علمی عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد. دو سیستم و حالت کلی برای تعریف تابعیت یک کشور در نظام های حقوقی بین المللی وجود دارد که به سیستم خون یا سیستم خاک تعبیر می شود.

سیستم خاک در تعریف تابعیت به این معنی است که اگر شخص در خاک یک کشور به دنیا بیاید تبعه آن کشور محسوب می شود. نمونه هایی از کشورهایی که از این سیستم برای تعریف تابعیت و تبعه خود استفاده می کنند کشورهای آمریکا و کانادا هستند؛ بدین معنی که اگر کسی در خاک آمریکا یا کانادا به دنیا بیاید تبعه آن کشور محسوب می شود و تابعیت آمریکایی یا کانادایی دارد.

اما در سیستم خون تعریف از تابعیت بدین معنی است که اگر کسی پدر یا مادر یا یکی از آنها تبعه یک کشور باشند فرزندان آنها نیز تبعه آن کشور محسوب می شوند. ایران یکی از کشورهایی است که از سیستم خون برای تعریف تابعیت استفاده می کند یعنی همانطور که گفته شد اگر شخصی پدر و مادر او و یا تنها پدر او ایرانی باشد حتی اگر شخص در خارج از ایران نیز به دنیا بیاید، ایرانی محسوب می شود و تابعیت ایرانی دارد.

ادامه مطلب
طبقه وراث در قانون مالیات بر ارث چیست؟

طبقه وراث در قانون مالیات بر ارث چیست؟

همانطور که در مقاله نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث ذکر شد در قانون مالیات بر ارث و به منظور محاسبه نرخ مالیات بر ارث طبقاتی برای وراث از لحاظ نسبت و نزدیکی با متوفی(شخص فوت شده) تعریف شده است که در زیر به توضیح هر یک از این طبقات وراث و نسبت آنها با متوفی می پردازیم. این طبقات طبق ماده 862 قانون مدنی تعریف شده اند و هر کدام از لحاظ نسبت نزدیکی و نوع نسبت دارای درجاتی هستند که به شرح زیر می باشند:

ادامه مطلب
نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث

نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث

در مقاله تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث مصوب 1394 درخصوص قوانین مالیات بر ارث جدید مصوب سال 1394 شمسی که از سال 1395 اجرایی است، توضیح داده شد. یکی از تغییرات در قانون مالیات بر ارث،  نحوه محاسبه و نرخ مالیات بر ارث است. براساس قانون مالیات بر ارث جدید مصوب سال 1394، نرخ های مالیات بر ارث برای وراث طبقات مختلف کاهش پیدا کرده است که این تغییرات به شرح زیر هستند. لازم به ذکر است که طبقات مختلف وراث براساس نسبت وارث با متوفی مشخص می شوند و هرچه نسبت وارث با متوفی دورتر باشد، میزان مالیات بر ارث بیشتر خواهد بود. ضمن اینکه نوع دارایی نیز در قانون جدید نیز در نحوه و نرخ مالیات بر ارث تاثیرگذار است در حالیکه در قانون قبلی مالیات بر ارث تنها ارزش کل دارایی ها در نظر گرفته می شد. توجه شود که در محاسبه مالیات بر ارث برای وراث طبقه دوم و سوم که به عنوان تبعه خارجی ذکر می شود، منظور تبعه خارجی است که دارایی هایی در ایران دارد.

ادامه مطلب
تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث مصوب 1394

تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث مصوب 1394

در مقاله انحصار وراثت چیست و برای گرفتن انحصار وراثت چه مراحل و مدارکی لازم است؟ درخصوص انحصار وراثت و گواهی انحصار وراثت و ضرورت تسلیم برگه اظهارنامه مالیات بر ارث برای اخذ گواهی انحصار وراثت توضیح داده شد. اما در نظام مالیاتی ایران همانند بسیاری از دیگر کشورها از ماترک شخص متوفی و ارثی که به وراث می شود، مالیات اخذ می شود که به آن مالیات بر ارث می گویند. این مالیات را شما بعد از تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث و بررسی کارشناسان اداره مالیاتی مربوطه و هنگامیکه برگه مالیات بر ارث قطعی صادر شد، باید پرداخت کنید.

ادامه مطلب
انحصار وراثت چیست و برای گرفتن انحصار وراثت چه مراحل و مدارکی لازم است؟

انحصار وراثت چیست و برای گرفتن انحصار وراثت چه مراحل و مدارکی لازم است؟

بعد از فوت هر شخصی، طبعا او ورثه ای دارد که باید مشخص گردند که به مراحلی که برای انجام این کار باید صورت می پذیرد انحصار وراثت گفته شده  و برگه ای که بدین منظور توسط دادگاه صادر می شود گواهی انحصار وراثت می گویند. برای تعیین تکلیف این ورثه و اینکه ورثه شخص متوفی/فوت شده چه کسانی هستند و چه میزان ارث می برند، تشریفات خاصی لازم است که این تشریفات از طریق شورای حل اختلاف/دادگاه آخرین محل اقامت متوفی(شخص فوت شده) انجام می شود. برای گرفتن گواهی انحصار وراثت مدارک و مراحلی باید طی شود که در زیر توضیح داده می شوند.

ادامه مطلب
فهرست قوانین ایران(1)

فهرست قوانین ایران(1)

برای بسیاری از ما شاید این سوال وجود داشته باشد که تعداد قوانین موجود در ایران چه تعداد است و این قوانین کدام هستند. تعداد این قوانین بسیار هستند و با لحاظ کردن قوانین زیردستی ممکن است به چند صد قانون برسند. در این مقاله و مقاله فهرست قوانین ایران(2) ما فهرستی از دسته بندی های کلی و اصلی قوانین جمهوری اسلامی ایران را ذکر می کنیم که برخی از آنها خود شامل چندین قانون و برخی دیگر خود تنها یک قانون هستند.

ادامه مطلب
قانون پارک در کوچه و حکم پارک کردن جلوی درب پارکینگ

قانون پارک در کوچه و حکم پارک کردن جلوی درب پارکینگ

استفاده از مکان ها و معابر عمومی در قانون هر کشوری از جمله ایران تابع شرایط و ضوابط خاصی هستند و شهروندان هر کشور باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشند. البته این قوانین زمانی که تخلف و آسیبی ایجاد شود، بیشتر نمود می یابند؛ دو نمونه از این حالات تخلف مربوط پارک کردن جلوی درب پارکینگ و استفاده از جلوی مغازه ها به عنوان پارکینگ است. در این نوشته به بررسی برخی از قوانین مربوط به این امر می پردازیم.

ادامه مطلب
چگونه از همسایه مزاحم شکایت کنیم؟

چگونه از همسایه مزاحم شکایت کنیم؟

یکی از موارد مزاحمتی که امروزه، بویژه بواسطه زندگی آپارتمان نشینی، بیش از پیش شاهد آن خواهیم بود، مزاحمت برای همسایگان یا به اصطلاح همسایه آزاری است. در این نوشته برخی از شرایط و نحوه شکایت از همسایه مزاحم به اختصار توضیح داده می شود.

ادامه مطلب
آیا مهریه را پس از فوت همسر می توان دریافت کرد؟

آیا مهریه را پس از فوت همسر می توان دریافت کرد؟

سوال بسیاری از خانم ها پس از مرگ همسرشان این است که آیا پس از فوت شوهر می توان مهریه را دریافت کرد؟ تکلیف مهریه زن، پس از مرگ شوهر چیست؟ اگر قرار بر پرداخت مهریه باشد، زن باید مهریه خود را از جه شخص یا اشخاصی دریفات کند؟  با چه شرایطی می توان مهریه را پس از مرگ همسر دریافت کرد؟ در این مطلب قصد داریم در مورد به شرایط لازم و قانونی برای دریافت مهریه پس از مرگ همسر اشاره کنیم. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب
شرایط گرفتن مهریه بیش از 110 سکه: آیا مهریه بالای 110 سکه زندان دارد؟

شرایط گرفتن مهریه بیش از 110 سکه: آیا مهریه بالای 110 سکه زندان دارد؟

مهریه همانطور که در مقالات چگانه ذکر شد به محض جاری شدن خطبه عقد(عقد نکاح) از جمله دیون شوهر به همسر(زن) او می باشد که باید به همسر پرداخت شود. اما تحت شرایطی که درمقاله چگونه مهریه ندهیم؟ راه های قانونی پرداخت نکردن مهریه و شرایط صدور حکم اعسار چیست؟ذکر شد می توان بخشی یا کل مهریه را پرداخت نکرد. همچنین در چند سال گذشته قانونی به نام قانون حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد که تغییراتی در قوانین مربوط به اجرای حکم مهریه و نحوه وصول مهریه و به جهت تقویت بنیان خانواده در آن آورده شده است. یکی از موارد این قانون در نظر گرفتن شرط 110 سکه به عنوان سقف یا حدی برای اجرای مهریه به عنوان یک بدهی است که در زیر به توضیح آن می پردازیم.

ادامه مطلب
شرایط صدور حکم اعسار چیست؟

شرایط صدور حکم اعسار چیست؟

در مقاله حکم اعسار و نحوه تقسیط مهریه چگونه است؟ درخصوص اینکه تحت شرایط خاصی که زوج/مرد توانایی مالی پرداخت مهریه را ندارد، می تواند تقاضای حکم اعسار کند، توضیح داده شد. اما صدور این حکم تابع شرایطی است، در واقع صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه تنها در شرایطی که زوج/شوهر هیچ مالی ندارد، صورت نمی پذیرد، بلکه این حکم در شرایطی که مرد حداقل های زندگی را نیز داشته باشد و به آن نیاز داشته باشد، نیز صادر می شود.

ادامه مطلب
حکم اعسار و نحوه تقسیط مهریه چگونه است؟

حکم اعسار و نحوه تقسیط مهریه چگونه است؟

در مقاله های چگونه مهریه را به اجرا بگذاریم؟ مراحل مهریه گرفتن و چگونه مهریه ندهیم؟ راه های قانونی پرداخت نکردن مهریه درخصوص نحوه مطالبه مهریه و شرایطی که طبق آن می توان مهریه را پرداخت نکرد، توضیح داده شد. همانطور که ذکر شد، مهریه یک بدهی مرد به زن محسوب می شود که به محض جاری شدن عقد نکاح بر گردن مرد است و تنها تحت شرایط خاص و اندکی مهریه به نصف مبلغ کاهش یافته یا حکم به عدم پرداخت مهریه داده می شود.  در این مقاله در خصوص شرایطی که زوج/مرد می تواند حکم اعسار گرفته و مهریه خود را تقسیط کند توضیح داده می شود.

ادامه مطلب