قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (3)
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (3)

در ادامه مقاله قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (2) در این مقاله به بررسی دیگر مفاد قانون جرایم رایانه ای می پردازیم. فصل دوم بخش یکم قانون جرائم رایانه ای شامل دو مبحث است. مبحث اول راجع به جعل رایانه ای و مبحث دوم راجع به تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی می باشد. در این بحث به طور مختصر به مواد قانونی و توضیحی درباره آنها پرداخته می شود.

ادامه

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (3)
1395/12/08 16:37:05
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (2)
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (2)

در فصل اول این قانون جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی مورد بررسی قرار گرفته است- مقاله قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1). این فصل شامل سه مبحث مجزا است که به هریک در زیر اشاره می گردد. این قانون در انتهای قانون مجازات اسلامی آورده شده است به همین دلیل شماره مواد از 729 آغاز می گردد، در حالی که هنگام چاپ اولیه به طور مجزا از شماره 1 آغاز شده بود.

ادامه

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (2)
1395/12/08 16:34:14
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)

در پنجم خرداد سال 1388 قانونی با عنوان "قانون جرایم رایانه ای" به تصویب رسید که به بررسی مسائلی پرداخته است که از نظر قانون جرم محسوب می گردد. امروزه به علت استفاده روزافزون از رایانه و اینترنت و شبکه های اجتماعی دانستن این مطلب که چه مسائلی از دیدگاه قانونی جرم محسوب می شود بسیار حائز اهمیت است. در این مبحث و مباحث مرتبط با قانون جرایم رایانه ای به این امر پرداخته خواهد شد.

ادامه

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)
1395/12/08 16:33:12
چه کسانی ضابطان دادگستری هستند؟
چه کسانی ضابطان دادگستری هستند؟

قبل از بیان اینکه چه کسانی ضابطان دادگستری هستند باید به این پرسش پاسخ داد تعریف ضابطان دادگستری چیست؟ در این بحث به تعریف این واژه و سپس کسانی که طبق قانون ضابط دادگستری می باشند اشاره خواهد شد.

 

ادامه

چه کسانی ضابطان دادگستری هستند؟
1395/12/07 09:29:28
دادسرا و حدود صلاحیت آن چیست؟
دادسرا و حدود صلاحیت آن چیست؟

در قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) در چندین ماده به وظایف دادسرا و حدود صلاحیت آن اشاره کرده است. دانستن این مطلب کمک می نماید که در صورت لزوم و نیاز به دادسرا، هر شهروندی بداند که آیا این درخواست و یا شکایت او مرتبط به وظایف دادسرا هست یا خیر.

 

ادامه

دادسرا و حدود صلاحیت آن چیست؟
1395/12/07 10:31:37
زیان معنوی و منافع ممکن الحصول چیست؟
زیان معنوی و منافع ممکن الحصول چیست؟

درماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) به این مطلب اشاره شده است که "شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند." بعد از بیان این مطلب این پرسش پیش می آید که منظور از زیان معنوی چیست؟ و منافع ممکن الحصول به چه منافعی گفته می شود؟

ادامه

زیان معنوی و منافع ممکن الحصول چیست؟
1395/12/05 13:33:45
در چه مواردی تعقیب امر کیفری و اجرای مجازات موقوف می گردد؟
در چه مواردی تعقیب امر کیفری و اجرای مجازات موقوف می گردد؟

در قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) طریقه به جریان افتادن تعقیب متهم را به دو شیوه کلی بیان کرده است. اولین شیوه تعقیب از لحاظ حیثیت عمومی برعهده دادستان قرار گرفته و تنها او است که با اعلام تعقیب متهم می تواند او را تحت پیگرد قرار دهد. از لحاظ حیثیت خصوصی، درخواست تعقیب متهم توسط شاکی یا مدعی خصوصی باید خواسته شود و اگر در جرائمی که قابل گذشت هستند شاکی یا مدعی خصوصی گذشت نماید تعقیب متهم موقوف می گردد. موقوف شدن تعقیب متهم موارد گونا گونی دارد که به آنها در این مختصر اشاره خواهد شد.

ادامه

در چه مواردی تعقیب امر کیفری و اجرای مجازات موقوف می گردد؟
1395/12/05 10:49:51
تفاوت دعوای عمومی و دعوای خصوصی چیست؟
تفاوت دعوای عمومی و دعوای خصوصی چیست؟

قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) محکومیت به کیفر را تنها ناشی از ارتکاب جرم اعلام کرده است و سپس جرم را دارای جنبه الهی معرفی نموده و آن را شامل دو حیثیت دانسته است. این دو حیثیت به ترتیب آن در ق.آ.د.ک. حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی نا مگذاری گشته است.

ادامه

تفاوت دعوای عمومی و دعوای خصوصی چیست؟
1395/12/04 16:51:29
مجازات تکمیلی چیست؟
مجازات تکمیلی چیست؟

در قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا.) 1392، قانونگذار برای اینکه مجرمان بعضی از جرائم بیشتر متنبه شوند برای آنان مجازات های بیشتری اختصاص داده است تا در اصلاح آنان موثرتر باشد. این مجازات ها که تکمیل کننده مجازات های دیگر است را مجازات تکمیلی می نامند.

ادامه

مجازات تکمیلی چیست؟
1395/12/03 16:34:24
مجازات های تعزیری شخص حقوقی چیست؟
مجازات های تعزیری شخص حقوقی چیست؟

قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) سال 1392 در ماده 20 خود به مجازات های تعزیری شخص حقوقی اشاره کرده و در آن بیان نموده است که این مجازات ها مانع از مجازات شخص حقیقی مسئول در انجام جرائم نخواهد بود.

ادامه

مجازات های تعزیری شخص حقوقی چیست؟
1395/12/03 15:40:09
مجازات های تعزیری به چند درجه تقسیم می شوند؟
مجازات های تعزیری به چند درجه تقسیم می شوند؟

مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شوند که هر یک نسبت به میزان جرم مجرم دسته بندی شده اند. البته در این تقسیم بندی اشاره به جرم نگشته است، بلکه تنها اشاره به مجازات دارد و به جرم های مربوط به هر یک از این مجازات ها، در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1392  اشاره گشته است.

ادامه

مجازات های تعزیری به چند درجه تقسیم می شوند؟
1395/12/03 15:34:59
انواع و اقسام مجازات در قانون مجازات اسلامی چیست؟
انواع و اقسام مجازات در قانون مجازات اسلامی چیست؟

آشنایی با قانون مجازات اسلامی به شهروندان کمک می نماید تا بتوانند جرائم را بشناسند واز آن  جلوگیری کنند و حتی سهوا دچار آن نشوند. این مساله می تواند باعث پیشرفت سالم جامعه می گردد.

ادامه

انواع و اقسام مجازات در قانون مجازات اسلامی چیست؟
1395/11/19 09:22:59