تمامی مقالات جزایی

شکایت کیفری و اجرای احکام کیفری چگونه انجام می شود؟

شکایت کیفری و اجرای احکام کیفری چگونه انجام می شود؟

در مقاله دعوی و مجازات کیفری چیست؟ درخصوص تفاوت دعوی کیفری و دعوی حقوقی و مجازات های آن توضیح داده شد. در این مقاله نحوه و مراحل طرح یک شکایت کیفری و اجرای احکام کیفری مربوط به حکم کیفری صادره توسط قاضی، توضیح داده می شود.

ادامه مطلب
دعوی و مجازات کیفری چیست؟

دعوی و مجازات کیفری چیست؟

در دعاوی که در دادگاه ها مطرح می شوند، دو عنوان دعوای کیفری و دعوای حقوقی مطرح می شود که این دو نوع دعوی و مجازات هایی که برای محکوم علیه در نظر گرفته می شود، متفاوت هستند. در زیر به توضیح دعوای کیفری و مجازات کیفری می پردازیم که البته لازمه توضیح آنها تمیز دادن و تفکیک کردن آنها از دعاوی حقوقی و مجازات های حقوقی است.

ادامه مطلب
رابطه نامشروع چیست؟ تعریف قانونی رابطه نامشروع و عمل منافی عفت

رابطه نامشروع چیست؟ تعریف قانونی رابطه نامشروع و عمل منافی عفت

در قانون مجازات اسلامی ایران، مفهومی به نام رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت تعریف شده است که کمی نسبت به برداشت عمومی مردم از این واژ متفاوت است. در زیر به تعریف و توضیح رابطه نامشروع در اصول فقهی و قانون جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

ادامه مطلب
بازداشت موقت چیست و چه زمانی قرار بازداشت موقت صادر می شود؟

بازداشت موقت چیست و چه زمانی قرار بازداشت موقت صادر می شود؟

قرار بازداشت موقت به طور کلی به دو نوع بازداشت موقت اجباری و اختیاری تقسیم می شود. در این مطلب قصد داریم به این نکته بپردازیم که قرار بازداشت موقت چیست و چه زمانی صادر می شود؟ و چه شرایطی دارد؟ با ما همراه باشید.

ادامه مطلب
پس از سرقت خودرو خود چه کار کنیم؟

پس از سرقت خودرو خود چه کار کنیم؟

اگر به سراغ خودرو خود که در جلیی پارک کرده اید رفتید و آن را پیدا نکردید، خونسردی خود را خفظ کنید و به توصیه های پلیس عمل کنید. در این مطلب قصد داریم در مورد خودروهای سرقت شده و و پیدا کردن ماشین های دزدیده شده صحبت کنیم. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب
ادله الکترونیکی چیست؟ آیا پیامک، پیام های تلگرام و امثالهم در دادگاه پذیرفته می شوند؟

ادله الکترونیکی چیست؟ آیا پیامک، پیام های تلگرام و امثالهم در دادگاه پذیرفته می شوند؟

پیش از این تنها مدارک و مستندات سنتی از جمله اقرار فرد، اسناد کتبی، شهادت، سوگند و غیره که در ماد 1258 قانون مدنی ذکر شده اند به عنوان ادله اثبات دعوا مطرح بودند، اما اخیرا با شکل گیری ابزارهای مختلف الکترونیکی و دیجیتالی روش های جدیدی برای تولید مستندات و مدارک قانونی که در دعاوی بتوان ارائه کرد، شکل گرفته اند. در این نوشته به توضیح این مستندات و مدارک الکترونیکی که به دلیل/ادله الکترونیک معروف هستند می پردازیم.

ادامه مطلب
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (15)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (15)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7)، (8)، (9)،(10)، (11)، (12)، (13) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (14) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم بخش یکم و بخش دوم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، به بخش سوم قانون جرایم رایانه ای پرداخته می شود. این فصل شامل پنج ماده و یک تبصره می باشد که در این بحث به آنها اشاره می گردد. این مبحث ادامه قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (14) می باشد.

ادامه مطلب
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (14)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (14)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7)، (8)، (9)،(10)، (11)، (12) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (13) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم بخش یکم و بیست ماده از بخش دوم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، به بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) که آیین دادرسی جرایم رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهد و جایگزین بخش دوم قانون جرایم رایانه ای گشته است پرداخته می شود. این فصل شامل بیست و چهار ماده و پنج تبصره می باشد که در این بحث و مباحث دیگر به آنها اشاره می گردد. با توجه به اینکه مواد ق. آ.د.ک. شماره گذاری خود را نسبت به ترتیب مواد دارند. این بخش از ماده 664 آغاز می گردد. این مبحث ادامه قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (13) می باشد.

ادامه مطلب
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (13)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (13)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7)، (8)، (9)،(10)، (11) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (12) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم بخش یکم و پانزده ماده از بخش دوم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، به بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) که آیین دادرسی جرایم رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهد و جایگزین بخش دوم قانون جرایم رایانه ای گشته است پرداخته می شود. این فصل شامل بیست و چهار ماده و پنج تبصره می باشد که در این بحث و مباحث دیگر به آنها اشاره می گردد. با توجه به اینکه مواد ق. آ.د.ک. شماره گذاری خود را نسبت به ترتیب مواد دارند. این بخش از ماده 664 آغاز می گردد. این مبحث ادامه قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (12) می باشد.

ادامه مطلب
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (12)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (12)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7)، (8)، (9)،(10) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (11) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم بخش یکم و ده ماده از بخش دوم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، به بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) که آیین دادرسی جرایم رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهد و جایگزین بخش دوم قانون جرایم رایانه ای گشته است پرداخته می شود. این فصل شامل بیست و چهار ماده و پنج تبصره می باشد که در این بحث و مباحث دیگر به آنها اشاره می گردد. با توجه به اینکه مواد ق. آ.د.ک. شماره گذاری خود را نسبت به ترتیب مواد دارند. این بخش از ماده 664 آغاز می گردد. این مبحث ادامه قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (11) می باشد.

ادامه مطلب
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (11)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (11)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7)، (8)، (9) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (10) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم بخش یکم و پنج ماده از بخش دوم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، به بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) که آیین دادرسی جرایم رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهد و جایگزین بخش دوم قانون جرایم رایانه ای گشته است پرداخته می شود. این فصل شامل بیست و چهار ماده و پنج تبصره می باشد که در این بحث و مباحث دیگر به آنها اشاره می گردد. با توجه به اینکه مواد ق. آ.د.ک. شماره گذاری خود را نسبت به ترتیب مواد دارند. این بخش از ماده 664 آغاز می گردد. این مبحث ادامه قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (10) می باشد.

ادامه مطلب
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (10)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (10)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7)، (8) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (9) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم بخش یکم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، به بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) که آیین دادرسی جرایم رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهد و جایگزین بخش دوم قانون جرایم رایانه ای گشته است پرداخته می شود. این فصل شامل بیست و چهار ماده و پنج تبصره می باشد که در این بحث و مباحث دیگر به آنها اشاره می گردد. با توجه به اینکه مواد ق. آ.د.ک. شماره گذاری خود را نسبت به ترتیب مواد دارند. این بخش از ماده 664 آغاز می گردد.

ادامه مطلب
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (9)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (9)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (8) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم بخش یکم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، فصل هشتم از بخش یکم این قانون مورد بررسی قرار می گیرد که راجع به تشدید مجازات ها است. این فصل شامل دو ماده می باشد  که در ادامه خواهند آمد.

ادامه مطلب
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (8)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (8)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (7) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم  و ششم بخش یکم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، فصل هفتم از بخش یکم این قانون مورد بررسی قرار می گیرد که راجع به سایر جرایم است. این فصل شامل یک ماده و یک تبصره می باشد  که در ادامه خواهند آمد.

ادامه مطلب
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (7)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (7)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (6) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم بخش یکم اشاره ای شد. در ادامه بحث، فصل ششم از بخش یکم قانون جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار می گیرد که راجع به مسئولیت کیفری اشخاص است. این فصل شامل شش ماده و ده تبصره می باشد  که در ادامه خواهند آمد.

ادامه مطلب
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (6)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (6)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (5) به فصل های اول، دوم، سوم و چهارم بخش یکم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، فصل پنجم از بخش یکم این قانون مورد بررسی قرار می گیرد که راجع به هتک حیثیت و نشر اکاذیب است. این فصل شامل سه ماده  که در ادامه خواهند آمد.

ادامه مطلب
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (5)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (5)

درمقاله قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (4) و مقاله های 1، 2، 3 قانون جرایم رایانه ای به فصل های اول، دوم و سوم بخش یکم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، فصل چهارم از بخش یکم این قانون مورد بررسی قرار می گیرد که راجع به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است. این فصل شامل دو ماده  و پنج تبصره است که در ادامه خواهند آمد.

ادامه مطلب
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (4)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (4)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (2) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (3) به فصل های اول و دوم قانون جرایم رایانه ای اشاره شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، فصل سوم از بخش یکم این قانون  مورد بررسی قرار می گیرد که راجع به سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه است. این فصل شامل دو ماده است که در ادامه خواهند آمد.

ادامه مطلب
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (3)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (3)

در ادامه مقاله قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (2) در این مقاله به بررسی دیگر مفاد قانون جرایم رایانه ای می پردازیم. فصل دوم بخش یکم قانون جرائم رایانه ای شامل دو مبحث است. مبحث اول راجع به جعل رایانه ای و مبحث دوم راجع به تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی می باشد. در این بحث به طور مختصر به مواد قانونی و توضیحی درباره آنها پرداخته می شود.

ادامه مطلب