ادله الکترونیکی چیست؟ آیا پیامک، پیام های تلگرام و امثالهم در دادگاه پذیرفته می شوند؟
ادله الکترونیکی چیست؟ آیا پیامک، پیام های تلگرام و امثالهم در دادگاه پذیرفته می شوند؟

پیش از این تنها مدارک و مستندات سنتی از جمله اقرار فرد، اسناد کتبی، شهادت، سوگند و غیره که در ماد 1258 قانون مدنی ذکر شده اند به عنوان ادله اثبات دعوا مطرح بودند، اما اخیرا با شکل گیری ابزارهای مختلف الکترونیکی و دیجیتالی روش های جدیدی برای تولید مستندات و مدارک قانونی که در دعاوی بتوان ارائه کرد، شکل گرفته اند. در این نوشته به توضیح این مستندات و مدارک الکترونیکی که به دلیل/ادله الکترونیک معروف هستند می پردازیم.

ادامه

ادله الکترونیکی چیست؟ آیا پیامک، پیام های تلگرام و امثالهم در دادگاه پذیرفته می شوند؟
1396/03/17 10:56:37
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (15)
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (15)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7)، (8)، (9)،(10)، (11)، (12)، (13) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (14) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم بخش یکم و بخش دوم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، به بخش سوم قانون جرایم رایانه ای پرداخته می شود. این فصل شامل پنج ماده و یک تبصره می باشد که در این بحث به آنها اشاره می گردد. این مبحث ادامه قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (14) می باشد.

ادامه

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (15)
1395/12/15 09:46:59
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (14)
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (14)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7)، (8)، (9)،(10)، (11)، (12) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (13) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم بخش یکم و بیست ماده از بخش دوم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، به بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) که آیین دادرسی جرایم رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهد و جایگزین بخش دوم قانون جرایم رایانه ای گشته است پرداخته می شود. این فصل شامل بیست و چهار ماده و پنج تبصره می باشد که در این بحث و مباحث دیگر به آنها اشاره می گردد. با توجه به اینکه مواد ق. آ.د.ک. شماره گذاری خود را نسبت به ترتیب مواد دارند. این بخش از ماده 664 آغاز می گردد. این مبحث ادامه قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (13) می باشد.

ادامه

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (14)
1395/12/15 09:42:45
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (13)
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (13)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7)، (8)، (9)،(10)، (11) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (12) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم بخش یکم و پانزده ماده از بخش دوم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، به بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) که آیین دادرسی جرایم رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهد و جایگزین بخش دوم قانون جرایم رایانه ای گشته است پرداخته می شود. این فصل شامل بیست و چهار ماده و پنج تبصره می باشد که در این بحث و مباحث دیگر به آنها اشاره می گردد. با توجه به اینکه مواد ق. آ.د.ک. شماره گذاری خود را نسبت به ترتیب مواد دارند. این بخش از ماده 664 آغاز می گردد. این مبحث ادامه قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (12) می باشد.

ادامه

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (13)
1395/12/15 09:32:04
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (12)
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (12)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7)، (8)، (9)،(10) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (11) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم بخش یکم و ده ماده از بخش دوم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، به بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) که آیین دادرسی جرایم رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهد و جایگزین بخش دوم قانون جرایم رایانه ای گشته است پرداخته می شود. این فصل شامل بیست و چهار ماده و پنج تبصره می باشد که در این بحث و مباحث دیگر به آنها اشاره می گردد. با توجه به اینکه مواد ق. آ.د.ک. شماره گذاری خود را نسبت به ترتیب مواد دارند. این بخش از ماده 664 آغاز می گردد. این مبحث ادامه قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (11) می باشد.

ادامه

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (12)
1395/12/15 09:29:09
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (11)
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (11)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7)، (8)، (9) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (10) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم بخش یکم و پنج ماده از بخش دوم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، به بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) که آیین دادرسی جرایم رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهد و جایگزین بخش دوم قانون جرایم رایانه ای گشته است پرداخته می شود. این فصل شامل بیست و چهار ماده و پنج تبصره می باشد که در این بحث و مباحث دیگر به آنها اشاره می گردد. با توجه به اینکه مواد ق. آ.د.ک. شماره گذاری خود را نسبت به ترتیب مواد دارند. این بخش از ماده 664 آغاز می گردد. این مبحث ادامه قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (10) می باشد.

ادامه

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (11)
1395/12/15 09:38:07
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (10)
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (10)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7)، (8) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (9) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم بخش یکم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، به بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) که آیین دادرسی جرایم رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهد و جایگزین بخش دوم قانون جرایم رایانه ای گشته است پرداخته می شود. این فصل شامل بیست و چهار ماده و پنج تبصره می باشد که در این بحث و مباحث دیگر به آنها اشاره می گردد. با توجه به اینکه مواد ق. آ.د.ک. شماره گذاری خود را نسبت به ترتیب مواد دارند. این بخش از ماده 664 آغاز می گردد.

ادامه

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (10)
1395/12/15 09:21:30
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (9)
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (9)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (8) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم بخش یکم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، فصل هشتم از بخش یکم این قانون مورد بررسی قرار می گیرد که راجع به تشدید مجازات ها است. این فصل شامل دو ماده می باشد  که در ادامه خواهند آمد.

ادامه

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (9)
1395/12/10 15:02:16
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (8)
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (8)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (7) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم  و ششم بخش یکم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، فصل هفتم از بخش یکم این قانون مورد بررسی قرار می گیرد که راجع به سایر جرایم است. این فصل شامل یک ماده و یک تبصره می باشد  که در ادامه خواهند آمد.

ادامه

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (8)
1395/12/10 10:43:54
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (7)
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (7)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (6) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم بخش یکم اشاره ای شد. در ادامه بحث، فصل ششم از بخش یکم قانون جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار می گیرد که راجع به مسئولیت کیفری اشخاص است. این فصل شامل شش ماده و ده تبصره می باشد  که در ادامه خواهند آمد.

ادامه

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (7)
1395/12/10 09:21:25
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (6)
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (6)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (5) به فصل های اول، دوم، سوم و چهارم بخش یکم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، فصل پنجم از بخش یکم این قانون مورد بررسی قرار می گیرد که راجع به هتک حیثیت و نشر اکاذیب است. این فصل شامل سه ماده  که در ادامه خواهند آمد.

ادامه

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (6)
1395/12/10 09:11:32
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (5)
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (5)

درمقاله قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (4) و مقاله های 1، 2، 3 قانون جرایم رایانه ای به فصل های اول، دوم و سوم بخش یکم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، فصل چهارم از بخش یکم این قانون مورد بررسی قرار می گیرد که راجع به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است. این فصل شامل دو ماده  و پنج تبصره است که در ادامه خواهند آمد.

ادامه

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (5)
1395/12/09 09:34:05
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (4)
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (4)

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (2) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (3) به فصل های اول و دوم قانون جرایم رایانه ای اشاره شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، فصل سوم از بخش یکم این قانون  مورد بررسی قرار می گیرد که راجع به سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه است. این فصل شامل دو ماده است که در ادامه خواهند آمد.

ادامه

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (4)
1395/12/09 09:30:08
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (3)
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (3)

در ادامه مقاله قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (2) در این مقاله به بررسی دیگر مفاد قانون جرایم رایانه ای می پردازیم. فصل دوم بخش یکم قانون جرائم رایانه ای شامل دو مبحث است. مبحث اول راجع به جعل رایانه ای و مبحث دوم راجع به تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی می باشد. در این بحث به طور مختصر به مواد قانونی و توضیحی درباره آنها پرداخته می شود.

ادامه

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (3)
1395/12/08 16:37:05
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (2)
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (2)

در فصل اول این قانون جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی مورد بررسی قرار گرفته است- مقاله قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1). این فصل شامل سه مبحث مجزا است که به هریک در زیر اشاره می گردد. این قانون در انتهای قانون مجازات اسلامی آورده شده است به همین دلیل شماره مواد از 729 آغاز می گردد، در حالی که هنگام چاپ اولیه به طور مجزا از شماره 1 آغاز شده بود.

ادامه

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (2)
1395/12/08 16:34:14
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)
قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)

در پنجم خرداد سال 1388 قانونی با عنوان "قانون جرایم رایانه ای" به تصویب رسید که به بررسی مسائلی پرداخته است که از نظر قانون جرم محسوب می گردد. امروزه به علت استفاده روزافزون از رایانه و اینترنت و شبکه های اجتماعی دانستن این مطلب که چه مسائلی از دیدگاه قانونی جرم محسوب می شود بسیار حائز اهمیت است. در این مبحث و مباحث مرتبط با قانون جرایم رایانه ای به این امر پرداخته خواهد شد.

ادامه

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)
1395/12/08 16:33:12
چه کسانی ضابطان دادگستری هستند؟
چه کسانی ضابطان دادگستری هستند؟

قبل از بیان اینکه چه کسانی ضابطان دادگستری هستند باید به این پرسش پاسخ داد تعریف ضابطان دادگستری چیست؟ در این بحث به تعریف این واژه و سپس کسانی که طبق قانون ضابط دادگستری می باشند اشاره خواهد شد.

 

ادامه

چه کسانی ضابطان دادگستری هستند؟
1395/12/07 09:29:28
دادسرا و حدود صلاحیت آن چیست؟
دادسرا و حدود صلاحیت آن چیست؟

در قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) در چندین ماده به وظایف دادسرا و حدود صلاحیت آن اشاره کرده است. دانستن این مطلب کمک می نماید که در صورت لزوم و نیاز به دادسرا، هر شهروندی بداند که آیا این درخواست و یا شکایت او مرتبط به وظایف دادسرا هست یا خیر.

 

ادامه

دادسرا و حدود صلاحیت آن چیست؟
1395/12/07 10:31:37
زیان معنوی و منافع ممکن الحصول چیست؟
زیان معنوی و منافع ممکن الحصول چیست؟

درماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) به این مطلب اشاره شده است که "شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند." بعد از بیان این مطلب این پرسش پیش می آید که منظور از زیان معنوی چیست؟ و منافع ممکن الحصول به چه منافعی گفته می شود؟

ادامه

زیان معنوی و منافع ممکن الحصول چیست؟
1395/12/05 13:33:45
در چه مواردی تعقیب امر کیفری و اجرای مجازات موقوف می گردد؟
در چه مواردی تعقیب امر کیفری و اجرای مجازات موقوف می گردد؟

در قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) طریقه به جریان افتادن تعقیب متهم را به دو شیوه کلی بیان کرده است. اولین شیوه تعقیب از لحاظ حیثیت عمومی برعهده دادستان قرار گرفته و تنها او است که با اعلام تعقیب متهم می تواند او را تحت پیگرد قرار دهد. از لحاظ حیثیت خصوصی، درخواست تعقیب متهم توسط شاکی یا مدعی خصوصی باید خواسته شود و اگر در جرائمی که قابل گذشت هستند شاکی یا مدعی خصوصی گذشت نماید تعقیب متهم موقوف می گردد. موقوف شدن تعقیب متهم موارد گونا گونی دارد که به آنها در این مختصر اشاره خواهد شد.

ادامه

در چه مواردی تعقیب امر کیفری و اجرای مجازات موقوف می گردد؟
1395/12/05 10:49:51
تفاوت دعوای عمومی و دعوای خصوصی چیست؟
تفاوت دعوای عمومی و دعوای خصوصی چیست؟

قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) محکومیت به کیفر را تنها ناشی از ارتکاب جرم اعلام کرده است و سپس جرم را دارای جنبه الهی معرفی نموده و آن را شامل دو حیثیت دانسته است. این دو حیثیت به ترتیب آن در ق.آ.د.ک. حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی نا مگذاری گشته است.

ادامه

تفاوت دعوای عمومی و دعوای خصوصی چیست؟
1395/12/04 16:51:29