حقوق اداره کار سال 96
حقوق اداره کار سال 96

در دیگر مقاله های چگانه درخصوص قانون کار و روابط کارگر و کارفرما از جمله مقاله های  ساعت کار شبانه، کار متناوب و نوبتی(شیفتی) در قانون کار و ساعت کاری و اضافه کاری در قانون کار درخصوص برخی از شرایط و ضوابط کار و روابط کارگر و کارفرما صحبت شد، یکی از موارد مهم در رابطه کارگر و کارفرما بحث حقوق و مزایایی است که کارفرما باید به کارگر/کارگران خود پرداخت نماید. طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار هر ساله موظف است که حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که در این ماده قانونی مشخص شده است و به شرح زیر هستند را تعیین کند:

ادامه

حقوق اداره کار سال 96
1396/05/26 11:23:06
خدمات رفاهی: غذا، مسکن، حمل و نقل، حق عائله مندی کارگران در قانون کار
خدمات رفاهی: غذا، مسکن، حمل و نقل، حق عائله مندی کارگران در قانون کار

همانطور که در مقالات نحوه تنظیم قرارداد کار و نمونه قرارداد کار و ساعت کاری و اضافه کاری در قانون کار ذکر شد رابطه بین کارگر و کارفرما در ایران براساس آنچه قانون کار ایران نامیده می شود، شکل گرفته و برقرار می شود. از مواد 147 تا 156 همین قانون به خدمات رفاهی کارگران که کارفرمایان باید برای آنها فراهم کنند، پرداخته شده است. در زیر به برخی از مهمترین مواد قانون کار در خصوص خدمات رفاهی که شامل مسکن، غذا، حق عائله مندی، حقوق دینی، ورزش، تحصیل و حمل و نقل می شود، را ذکر می کنیم.

ادامه

خدمات رفاهی: غذا، مسکن، حمل و نقل، حق عائله مندی کارگران در قانون کار
1396/05/26 11:20:37
مراحل و نمونه قرارداد مشارکت مدنی با بانک
مراحل و نمونه قرارداد مشارکت مدنی با بانک

در مقاله تعریف مشارکت مدنی به زبان ساده در خصوص تعریف حقوقی و قانونی قرارداد مشارکت مدنی در قانون مدنی ایران توضیح داده شد. در این نوشته به قراردادهای مشارکت مدنی که بین بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می شود، می پردازیم. قرارداد مشارکت مدنی در چارچوب بانکداری بدون ربا و در کنار دیگر انواع عقود اسلامی مانند جعاله، مضاربه و امثالهم بین بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می گردد.

ادامه

مراحل و نمونه قرارداد مشارکت مدنی با بانک
1396/05/25 15:54:52
تعریف مشارکت مدنی به زبان ساده
تعریف مشارکت مدنی به زبان ساده

طبق مواد 571  و پس از آن قانون مدنی که به موضوع شرکت/مشارکت می پردازد؛ مشارکت ها/شرکت‌ها به دو نوع مدنی و تجاری تقسیم می‌شوند. شرکت‌های تجاری مشمول قانون تجارت شده و به محض ثبت، از شخصیت و ماهیتی حقوقی برخوردار می‌شوند اما شرکت‌های مدنی یا مشارکت مدنی تابع قانون مدنی هستند و شخصیت حقوقی ندارند یعنی چند شریک با سرمایه نقدی یا غیرنقدی جمع می شوند و با هم مشارکت می‌کنند. در این حالت سرمایه یا راس‌المال می‌تواند منقول یا غیرمنقول باشد.

ادامه

تعریف مشارکت مدنی به زبان ساده
1396/05/25 15:49:45
ساعت کار شبانه، کار متناوب و نوبتی(شیفتی) در قانون کار
ساعت کار شبانه، کار متناوب و نوبتی(شیفتی) در قانون کار

در مقاله ساعت کاری و اضافه کاری در قانون کار درخصوص ساعت کاری و اضافه کاری در قانون کار صحبت شد، یکی از حالات کار و ساعات کاری که ممکن است حسب توافق بین کارگر و کارفرما صورت پذیرد مربوط به کار شبانه، کار متناوب و کار نوبتی/کار شیفتی می شود که در زیر به مواد قانونی که در قانون کار برای این نوع از ساعات کاری در نظر گرفته شده است، توضیح داده می شوند.

ادامه

ساعت کار شبانه، کار متناوب و نوبتی(شیفتی) در قانون کار
1396/05/25 12:23:13
ساعت کاری و اضافه کاری در قانون کار
ساعت کاری و اضافه کاری در قانون کار

در مقاله نحوه تنظیم قرارداد کار و نمونه قرارداد کار درخصوص شرایط و ضوابط انعقاد یک قرارداد کاری توضیح داده شد. یکی از مواردیکه در قراردادهای کار منعقد شده بین کارگر و کارفرما ممکن است مورد بحث باشد، مبحث ساعات کاری است. در این نوشته سعی می شود که به مواردیکه قانون کار در این خصوص لحاظ کرده است، پرداخته شود.

ادامه

ساعت کاری و اضافه کاری در قانون کار
1396/05/25 12:12:02
شرایط دوره آزمایشی در قانون کار
شرایط دوره آزمایشی در قانون کار

در مقاله نحوه تنظیم قرارداد کار و نمونه قرارداد کار درخصوص نحوه تنظیم و انعقاد یک قرارداد کار بین کارگر و کارفرما توضیح داده شد. یکی از حالاتی که کارگر و کارفرما می توانند بین خود قراردادی چه بصورت کتبی و چه شفاهی منعقد کنند، در دوره ای کوتاه به نام دوره آزمایشی است که هدف از آن آزمودن شرایط کار هم از جانب کارگر و هم کارفرماست. در قانون کار ایران برای دوره آزمایشی چند ماده قانونی تعریف شده است که در زیر به توضیح آن می پردازیم.

 

ادامه

شرایط دوره آزمایشی در قانون کار
1396/05/25 12:08:15
نحوه تنظیم قرارداد کار و نمونه قرارداد کار
نحوه تنظیم قرارداد کار و نمونه قرارداد کار

قرارداد کار قراردادی است که طبق قانون کار ایران بین کارگر و کارفرما منعقد می شود. طبق قانون کار ایران کارگر کسی است که در ازای دریافت حق السعی که اعم از حقوق، سهم سود و سایر مزایا می باشد، برای کارفرما کاری انجام می دهد. نحوه تنظیم و نوشتن قرارداد کار بسیار حائز اهمیت است زیرا که در بسیاری از موارد هر یک از طرفین یعنی کارگر یا کارفرما از حقوق خود آگاه نیستند یا ممکن است کارفرما برخلاف قوانین کار عمل کند. در زیر توضیحاتی درخصوص مفاد و مواردی که در هنگام تنظیم کردن و نوشتن قرارداد کار باید رعایت شود، آورده می شوند.

ادامه

نحوه تنظیم قرارداد کار و نمونه قرارداد کار
1396/05/25 12:02:09
تفاوت انواع سهام در قانون تجارت ایران(2)
تفاوت انواع سهام در قانون تجارت ایران(2)

در مقاله تفاوت انواع سهام در قانون تجارت ایران(1) درخصوص دو نوع و دو جنبه از سهام توضیح داده شد. در این نوشته به توضیح انواع دیگر از سهام که از حیث مزیت ها با یکدیگر متفاوت هستند، می پردازیم. این انواع سهام به نام های سهام عادی در مقابل سهام ممتاز یا سهام با حق چند رای و سهام جایزه و سهام ترجیحی شناخته می شوند.

ادامه

تفاوت انواع سهام در قانون تجارت ایران(2)
1396/05/23 12:51:06
تفاوت انواع سهام در قانون تجارت ایران(1)
تفاوت انواع سهام در قانون تجارت ایران(1)

همانطور که در مقاله تفاوت انواع شرکت ها در قانون تجارت ایران چیست؟ ذکر شد، یکی از انواع شرکت ها که در قانون تجارت ایران تعریف شده است، شرکت های سهامی هستند که مهمترین ویژگی آنها این است که سرمایه شرکت در قالب سهام بین شرکاء که خواه عده خاص و محدودی باشند(شرکت سهامی) و یا مردم باشد(شرکت سهامی عام) تقسیم شده است و این سهام بطور آزاد قابل نقل و انتقال است. این سهام بویژه در شرکت های سهامی عام از حیث مزایا و قابلیت ها با یکدیگر تفاوت هایی دارند که در این مقاله و مقاله ..... توضیح داده می شوند.

ادامه

تفاوت انواع سهام در قانون تجارت ایران(1)
1396/05/23 12:46:21
تفاوت انواع شرکت ها در قانون تجارت ایران چیست؟
تفاوت انواع شرکت ها در قانون تجارت ایران چیست؟

در مقاله انواع شرکت های تجاری کدامند؟ هشت نوع شرکت یا بهتر است بگوییم شراکت در تجارت تعریف شد در این مقاله به توضیح بیشتر در خصوص هر یک از انواع شرکت ها و تفاوت های انواع شرکت های تعریف شده در قانون تجارت ایران با ذکر مثال می پردازیم.

ادامه

تفاوت انواع شرکت ها در قانون تجارت ایران چیست؟
1396/05/23 11:03:13
میزان و موارد معافیت مالیات بر ارث
میزان و موارد معافیت مالیات بر ارث

همانطور که در مقاله های تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث مصوب 1394 و نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث توضیح داده شد، اموال و دارایی های شخص فوت شده برای اینکه به وراث او انتقال یابد و در واقع ورثه بتوانند از سهم الارث خود استفاده کنند مشمول مالیات بر ارث می شود و ورثه باید مالیات بر ارث طبق نرخ و سیستم محاسباتی که توضیح داده شده است، بپردازند. اما طبق قانون مالیات بر ارث که بخشی از قانون مالیات های مستقیم است و در سال 1394 شمسی اصلاحاتی به شرح مقالات فوق در آن ایجاد شده است، برخی از اموال شخص متوفی و برخی از انواع دارایی ها از پرداخت مالیات بر ارث معاف می شوند که در زیر به آنها اشاره می شود.

ادامه

میزان و موارد معافیت مالیات بر ارث
1396/05/22 14:20:37
در صورت عدم پرداخت پول رهن یا پیش از طرف صاحب خانه، چه کار کنیم؟
در صورت عدم پرداخت پول رهن یا پیش از طرف صاحب خانه، چه کار کنیم؟

در دو مطلب شرایط فسخ (بر هم زدن) قرارداد اجاره چیست؟ و  شرایط فسخ قرارداد در صورت فوت موجر یا مستاجر در این سایت به برخی قوانین حقوقی مربوط به رهن و اجاره، پرداختیم.در این مطلب قصد داریم به یکی دیگر از وجوه قانونی مسائل مستاجر و موجر بپردازیم.

آیا مستاجر هستید و موجر(صاحب خانه)، پول پیش یا رهن شما را پس نمی دهد؟ پس ندادن پول رهن مستاجر، اتفاقی است که  برخی از مستاجرها با این مشکل روبرو می شوند. اگر شما نیز این مشکل را دارید، مقاله زیر را مطالعه کنید. در این مطلب راهکار پس گرفتن اجاره یا پول پیش از موجر را برای شضما توضیح داده ایم. با ما همراه باشید.

ادامه

در صورت عدم پرداخت پول رهن یا پیش از طرف صاحب خانه، چه کار کنیم؟
1396/05/21 16:47:01
آیا وجه چک مشمول مرور زمان می شود
آیا وجه چک مشمول مرور زمان می شود

برای بسیاری از دارندگان اسناد تجاری(چک، سفته یا برات) پیش آمده است که این سند را تا مدت ها بعد از تاریخ ذکر شده در آن و تاریخ متعهد شده به پرداخت وجه مطالبه و از طریق مراجع قضایی پیگیری نمی کنند. به بیان دیگر برای بسیاری پیش آمده است که چک برگشتی خود را از طریق مراجع قضایی تعقیب کیفری نمی کنند. این کار عواقبی دارد که در زیر درخصوص آن توضیح داده می شود.

ادامه

آیا وجه چک مشمول مرور زمان می شود
1396/05/16 14:46:12
جنبه حقوقی و جنبه کیفری چک چیست؟
جنبه حقوقی و جنبه کیفری چک چیست؟

در مقاله دعوی و مجازات کیفری چیست؟ درخصوص شکایت و مجازات کیفری و احکام مربوط به آن توضیح داده شد. یکی از مواردی که از انواع شکایات کیفری محسوب شده و حکم کیفری دارد، صدور چک بلامحل است البته تحت شرایطی خاص که در زیر توضیح داده می شوند.

ادامه

جنبه حقوقی و جنبه کیفری چک چیست؟
1396/05/16 12:38:37
راهنمای تکمیل کردن سفته
راهنمای تکمیل کردن سفته

سفته یا فته طلب، سندی است که به موجب آن امضا کننده سفته متعهد می شود مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند، بپردازد. در این مطلب قصد داریم در مورد نکاتی برای نوشتن سفته صحبت کنیم. در ادامه با ما همراه باشید.

ادامه

راهنمای تکمیل کردن سفته
1396/05/15 11:58:28
چگونه از جعل شدن چک جلوگیری کنیم؟
چگونه از جعل شدن چک  جلوگیری کنیم؟

جعل اسناد از جمله چک، یکی از جرایم رایج در کشور ما است. اما برای جلوگیری از جعل چک چه راه هایی وجود دارد؟ در این مطلب قصد داریم به چند نکته جهت جلوگیری از جعل چک اشاره کنیم.

به منظور کاهش احتمال جعل چک توسط افراد سود جو باید نکات زیر را رعایت کرد:

ادامه

چگونه از جعل شدن چک  جلوگیری کنیم؟
1396/05/14 15:15:24
دستور تخلیه چیست و چه فرقی با حکم تخلیه دارد؟
دستور تخلیه چیست و چه فرقی با حکم تخلیه دارد؟

در مقاله مراحل و نحوه شکایت از مستاجر و گرفتن حکم تخلیه ملک برای مستاجر روش شکایت و گرفتن حکم تخلیه برای ملک توضیح داده شد. اما از حیث حقوقی باید به دو واژه دستور تخلیه و حکم تخلیه توجه کرد که در زبان حقوقی با هم متفاوت هستند. در زیر به تعریف مفهوم دستور تخلیه و تفاوت آن با حکم تخلیه می پردازیم.

ادامه

دستور تخلیه چیست و چه فرقی با حکم تخلیه دارد؟
1396/05/10 16:29:49
مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟ مالیات بر ارزش افزوده چگونه محاسبه می شود؟
مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟ مالیات بر ارزش افزوده چگونه محاسبه می شود؟

در سال های اخیر مالیات بر ارزش افزوده به انواع مالیات هایی که در نظام مالیاتی کشور دریافت می شود، اضافه شده. در این مطلب قصد داریم توضیح دهیم که اصولا مالیات بر ارزش افزوده چیست و چند درصد است. با ما همراه باشید.

ادامه

مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟ مالیات بر ارزش افزوده چگونه محاسبه می شود؟
1396/05/10 14:03:55
ضرورت تغییر واحد پول از ریال به تومان
ضرورت تغییر واحد پول از ریال به تومان

در جلسه ی یکشنبه اول مرداد هیئت دولت، واحد پول رسمی کشور، تومان و معادل 10 ریال تعیین شد. بدین ترتیب موضوعی که از مدت ها قبل و توسط مردم و در تمام تمام مبادلات پولی مورد مورد استفاده بود، یعنی واحد تومان به جای ریال، رسمیت پیدا کرد. در این مقاله قصد داریم درباره ی این موضوع صحبت کنیم

ادامه

ضرورت تغییر واحد پول از ریال به تومان
1396/05/03 14:41:45
دلایل انتقاد و مخالفت با قرارداد نفتی توتال
دلایل انتقاد و مخالفت با قرارداد نفتی توتال

در مقاله قرارداد نفتی ایران IPC چیست؟ تفاوت IPC با قرارداد بیع متقابل چیست؟ در خصوص قرارداد نفتی ایران یا IPC که قرارداد جدید شرکت ملی نفت ایران با شرکت نفت توتال فرانسه (و البته یک شرکت ملی نفت چین)نیز از این نوع است، توضیح داده شده اند. با توجه به هجمه انتقادات وارده به قرارداد نفتی توتال، در این نوشته سعی می شود که به اختصار برخی دلایل مخالفت و انتقادات وارده به قرارداد نفتی توتال بررسی و آورده شوند.

ادامه

دلایل انتقاد و مخالفت با قرارداد نفتی توتال
1396/04/18 12:13:02