به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (3)
به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (3)

شرکت با مسئولیت محدود در مواد 94 تا 115 قانون تجارت (ق.ت.) تعریف گشته و وظایف و قوانین مرتبط با آن مشخص گردیده است. در این مبحث و مباحث بعدی به بررسی اجمالی شرکت با مسئولیت محدود پرداخته می شود تا خوانندگان این مباحث با آشنایی کافی نسبت به اینگونه شرکت ها برای تاسیس یا سرمایه گذاری و یا سایر عمل های حقوقی و اقتصادی داشته باشند تا بهترین نتایج ممکن حاصل گردد. در ادامه "به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (2)" به سایر مواد قانونی این شرکت شاره می گردد.

ادامه

به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (3)
1395/12/14 18:17:54
به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (2)
به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (2)

شرکت با مسئولیت محدود در مواد 94 تا 115 قانون تجارت (ق.ت.) تعریف گشته و وظایف و قوانین مرتبط با آن مشخص گردیده است. در این مبحث و مباحث بعدی به بررسی اجمالی شرکت با مسئولیت محدود پرداخته می شود تا خوانندگان این مباحث با آشنایی کافی نسبت به اینگونه شرکت ها برای تاسیس یا سرمایه گذاری و یا سایر عمل های حقوقی و اقتصادی داشته باشند تا بهترین نتایج ممکن حاصل گردد. در ادامه "به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (1)" به سایر مواد قانونی این شرکت شاره می گردد.

ادامه

به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (2)
1395/12/14 18:13:59
به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (1)
به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (1)

شرکت با مسئولیت محدود در مواد 94 تا 115 قانون تجارت (ق.ت.) تعریف گشته و وظایف و قوانین مرتبط با آن مشخص گردیده است. در این مبحث و مباحث بعدی به بررسی اجمالی شرکت با مسئولیت محدود پرداخته می شود تا خوانندگان این مباحث با آشنایی کافی نسبت به اینگونه شرکت ها برای تاسیس یا سرمایه گذاری و یا سایر عمل های حقوقی و اقتصادی داشته باشند تا بهترین نتایج ممکن حاصل گردد.

ادامه

به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (1)
1395/12/14 18:10:49
انواع شرکت های تجاری کدامند؟
انواع شرکت های تجاری کدامند؟

در ماده 20 قانون تجارت (ق.ت.)، قانونگذار فهرستی از شرکت ها را ارائه کرده و در فصل های بعدی خود به تعریف هریک پرداخته است و موارد قانونی مرتبط به آنها را بیان نموده است. در این بحث تنها قصد معرفی فهرست وار این شرکت ها می باشد. در آینده به هر یک از این شرکتها به طور مستقل پرداخته خوا هد شد.

ادامه

انواع شرکت های تجاری کدامند؟
1395/12/02 10:47:36
چه کسانی کسبه جزءهستند؟
چه کسانی کسبه جزءهستند؟

گرچه در قانون تجارت (ق.ت.) کسبه جزء تاجر محسوب می شوند، ولی از بعضی الزامات قانونی مثل داشتن دفاترتجارتی (روزنامه، کل، دارایی و کپیه) و یا ثبت اسم در دفتر تجارتی در نقاطی که قوه قضاییه تاسیس کرده است معاف هستند. حال این مساله اهمیت پیدا می کند که چه کسانی کسبه جزء قلمداد می شوند؟

ادامه

چه کسانی کسبه جزءهستند؟
1395/12/02 10:16:04
دفاتر تجارتی چیست؟
دفاتر تجارتی چیست؟

در قانون تجارت (ق.ت.) برای هر تاجری طبق قانون دفاتری وجود دارد که باید آن را داشته باشد و به ترتیب خاصی که بیان خواهد شد از آن استفاده و نگهداری کند. درصورت رعایت نکردن، تاجر ممکن است هنگام ورشکستگی به یکی از دو جرم ورشکستگی به تقصیر و یا ورشکستگی به تقلب محکوم گردد.

ادامه

دفاتر تجارتی چیست؟
1395/12/02 10:05:16
آیا معاملات غیرمنقول تجاری هستند؟
آیا معاملات غیرمنقول تجاری هستند؟

معاملات غیرمنقول در قانون تجارت چه ویژگی از نظر قانون دارد؟ آیا می توان این عمل را تجاری نامید؟ دانستن این مطلب می تواند در معاملات افراد با یکدیگر راهگشا باشد.

ادامه

آیا معاملات غیرمنقول تجاری هستند؟
1395/11/30 11:30:54
معاملات تجاری تبعی چیست؟
معاملات تجاری تبعی چیست؟

بعضی از اعمال تجاری نیستند ولی نسبت به اینکه چه کسی آن را انجام دهد تجاری یا غیرتجاری محسوب می گردد. لذا هنگامی که اشخاص مختلف این اعمال را انجام می دهند انتظار ندارند که با آنان مانند تجار برخورد شود چون به نظرشان این عمل کاری معمولی و عادی است. بنابراین دانستن این اعمال و چگونگی تجاری یا غیرتجاری محسوب شدن آن برای نتایج قانونی آن مهم جلوه می کند.

ادامه

معاملات تجاری تبعی چیست؟
1395/11/30 10:52:55
تاجر چه کسی است؟
 تاجر چه کسی است؟

اهمیت دانستن این موضوع زمانی آشکار می گردد که افراد در معاملات خود با افراد دیگر دچار مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت بدهی و طلب می شوند. در این هنگام باید تعریفی دقیق و جامع از تاجر مشخص باشد تا کسانی که با او معامله کرده اند بر اثر ورشکستگی تاجر دچار ضرر و زیان فراوانی نگردند.

ادامه

 تاجر چه کسی است؟
1395/11/30 11:31:30
چگونه یک قرارداد اجاره خوب ببندیم؟
چگونه یک قرارداد اجاره خوب ببندیم؟

انسان ها برحسب تعاملاتی که با یکدیگر دارند، بین خود قراردادهایی را منعقد می کنند تا عملکردشان در این تعامل یا انجام کار حسب آن قرارداد صورت گیرد. یکی از انواع قراردادهای بین افراد قراردادهای مربوط به املاک است که از میان این نوع قراردادها، قرارداد اجاره رواج بیشتری بین افراد دارد. معمولا در هنگام عقد این نوع قرارداد، اکثر افراد(چه به عنوان موجر(مالک) و چه به عنوان مستاجر) به نکاتی که ممکن است برای آنها در طول مدت قرارداد یا پس از آن مشکل ساز شود، توجه نمی کنند. در این مقاله سعی می شود یک راه حل عملی و برخی از این نکاتی که می توانند کمک کنند تا یک قرارداد اجاره برای هر دو طرف بدون مشکل منعقد و اجرا شود، به زبانی ساده(غیر حقوقی) ارائه شود.

ادامه

چگونه یک قرارداد اجاره خوب ببندیم؟
1395/10/15 14:22:23