سازمان عفو بین الملل چیست؟ (2)
 سازمان عفو بین الملل چیست؟ (2)

در نیمه دوم قرن بیستم پس از پشت سر نهادن تکرار تجربه وحشتناک جنگ جهانی اول در مقیاسی وسیع تر در قالب جنگ جهانی دوم، و گذر از آن همه فاجعه با جریحه دار شدن احساس جامعه جهانی ازاین حجم عظیم آتش و خون، شاهد شکل گیری و تاسیس نهادهایی به منظور ممانعت از تکرار تاریخ جنگ سالار این نیمه و تجاوز به حقوق انسانی بودیم . ظهور حکومت های توتالیتر پس از جنگ اول و به دنبال آن وقوع جنگ دوم ابعاد ددمنشانه سرشت برساخته های بشری را آشکار ساخت و کسانی را که نگران "آینده انسان" بودند به فکری عمیق فرو برد. پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان نوع بشر را از شر شرارت های دامن گستر آن روزگار نجات داد، راه های گوناگونی را تا کنون پیش پای بشر نهاده است. آزمودن و پیمودن مسیر های پیشنهادی اکنون بر تجربه بشر در دفاع از حقوق انسان ها افزوده است و خود پدید آورنده شیوه های جدیدی در نقاطی از جهان شده است که نیم قرن پیش کسی گمان آن را در سر نمی پروراند. این مبحث در ادامه سازمان عفو بین الملل چیست؟ (1) می باشد.

ادامه

 سازمان عفو بین الملل چیست؟ (2)
1395/12/16 11:17:54
سازمان عفو بین الملل چیست؟ (1)
 سازمان عفو بین الملل چیست؟ (1)

در نیمه دوم قرن بیستم پس از پشت سر نهادن تکرار تجربه وحشتناک جنگ جهانی اول در مقیاسی وسیع تر در قالب جنگ جهانی دوم، و گذر از آن همه فاجعه با جریحه دار شدن احساس جامعه جهانی ازاین حجم عظیم آتش و خون، شاهد شکل گیری و تاسیس نهادهایی به منظور ممانعت از تکرار تاریخ جنگ سالار این نیمه و تجاوز به حقوق انسانی بودیم . ظهور حکومت های توتالیتر پس از جنگ اول و به دنبال آن وقوع جنگ دوم ابعاد ددمنشانه سرشت برساخته های بشری را آشکار ساخت و کسانی را که نگران "آینده انسان" بودند به فکری عمیق فرو برد. پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان نوع  بشر را از شر شرارت های دامن گستر آن روزگار نجات داد، راه های گوناگونی را تا کنون پیش پای بشر نهاده است. آزمودن و پیمودن مسیر های پیشنهادی اکنون بر تجربه بشر در دفاع از حقوق انسان ها افزوده است و خود پدید آورنده شیوه های جدیدی در نقاطی از جهان شده است که نیم قرن پیش کسی گمان آن را در سر نمی پروراند. 

ادامه

 سازمان عفو بین الملل چیست؟ (1)
1395/12/16 11:35:18
معاهدات بین المللی چیست؟ (3)
معاهدات بین المللی چیست؟ (3)

امروزه آشنایی با قوانین بین المللی و حقوق بین الدول برای بررسی و تصویب قراردادها و معاهدات بین المللی از اهمیت جدی برخوردار می باشد. آشنایی با حقوق بین الدول و بخصوص معاهدات بین المللی از دو جهت دارای اهمیت می باشد. نخست اینکه معاهدات و کنوانسیون های بین المللی از منابع حقوق داخلی و قوانین ملی محسوب می شود. قانون اساسی ایران قانونگذار را موظف می سازد تا در قانونگذاری کنواسیون ها و معاهدات بین المللی را مورد رعایت قرار دهد. بنا براین رعایت و التزام به این معاهدات نیازمند آشنایی با آن می باشد. از طرفی دیگر، یکی از وظایف مهم قوه مقننه تصویب و تایید معاهدات بین المللی و کنواسیون های بین المللی است. انجام این مهم نیازمند درک درست و آشنایی لازم با معاهدات بین المللی است. در این مبحث تلاش می شود تا به اختصار در رابطه به مفاهیم و ماهیت معاهدات بین المللی مطالبی ارایه گردد.این مبحث در ادامه معاهدات بین المللی چیست؟ (2) ارائه می گردد.

ادامه

معاهدات بین المللی چیست؟ (3)
1395/12/15 10:53:38
معاهدات بین المللی چیست؟ (2)
معاهدات بین المللی چیست؟ (2)

امروزه آشنایی با قوانین بین المللی و حقوق بین الدول برای بررسی و تصویب قراردادها و معاهدات بین المللی از اهمیت جدی برخوردار می باشد. آشنایی با حقوق بین الدول و بخصوص معاهدات بین المللی از دو جهت دارای اهمیت می باشد. نخست اینکه معاهدات و کنوانسیون های بین المللی از منابع حقوق داخلی و قوانین ملی محسوب می شود. قانون اساسی ایران قانونگذار را موظف می سازد تا در قانونگذاری کنواسیون ها و معاهدات بین المللی را مورد رعایت قرار دهد. بنا براین رعایت و التزام به این معاهدات نیازمند آشنایی با آن می باشد. از طرفی دیگر، یکی از وظایف مهم قوه مقننه تصویب و تایید معاهدات بین المللی و کنواسیون های بین المللی است. انجام این مهم نیازمند درک درست و آشنایی لازم با معاهدات بین المللی است. در این مبحث تلاش می شود تا به اختصار در رابطه به مفاهیم و ماهیت معاهدات بین المللی مطالبی ارایه گردد.این مبحث در ادامه معاهدات بین المللی چیست؟ (1) ارائه می گردد.

ادامه

معاهدات بین المللی چیست؟ (2)
1395/12/15 10:45:22
معاهدات بین المللی چیست؟ (1)
معاهدات بین المللی چیست؟ (1)

امروزه آشنایی با قوانین بین المللی و حقوق بین الدول برای بررسی و تصویب قراردادها و معاهدات بین المللی از اهمیت جدی برخوردار می باشد. آشنایی با حقوق بین الدول و بخصوص معاهدات بین المللی از دو جهت دارای اهمیت می باشد. نخست اینکه معاهدات و کنوانسیون های بین المللی از منابع حقوق داخلی و قوانین ملی محسوب می شود. قانون اساسی ایران قانونگذار را موظف می سازد تا در قانونگذاری کنواسیون ها و معاهدات بین المللی را مورد رعایت قرار دهد. بنا براین رعایت و التزام به این معاهدات نیازمند آشنایی با آن می باشد. از طرفی دیگر، یکی از وظایف مهم قوه مقننه تصویب و تایید معاهدات بین المللی و کنواسیون های بین المللی است. انجام این مهم نیازمند درک درست و آشنایی لازم با معاهدات بین المللی است. در این مبحث تلاش می شود تا به اختصار در رابطه به مفاهیم و ماهیت معاهدات بین المللی مطالبی ارایه گردد.

ادامه

معاهدات بین المللی چیست؟ (1)
1395/12/15 10:35:57
تاریخچه حقوق بین الملل عمومی
تاریخچه حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین ‌الملل عمومی را از پیشینه‌ دارترین رشته‌های حقوق دانسته ‌اند. در روم باستان آن را «حقوقِ مِلَل» می ‌نامیدند که به ‌معنای مجموعه قواعد حاکم بر مناسبات دولتها در عرصه ‌های خصوصی و عمومی و نیز مناسبات رومیان با اتباع بیگانه بود.

ادامه

تاریخچه حقوق بین الملل عمومی
1395/12/03 09:24:43
تفاوت های حقوق بین الملل خصوصی وحقوق بین الملل عمومی چیست؟
تفاوت های حقوق بین الملل خصوصی وحقوق بین الملل عمومی چیست؟

حقوق بین الملل عمومی بر خلاف حقوق بین الملل خصوصی در تمام کشورهای عضو معاهدات بین المللی یکسان و یکنواخت است، در حالی که حقوق بین الملل خصوصی به تعداد نظامهای حقوقی کشورها متعدد و متنوع است، زیرا حقوق مزبور ناظر بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در جامعه بین المللی است و هر دولت این اختیار را دارد که قواعد آن را به طور جداگانه در قلمرو خود تنظیم کند مگر آنکه در معاهده دو یا چند جانبه به توافق دولتها برسد. در این مقاله بیشتر به این موضوع پرداخته می شود که حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی چه تفاوت هایی دارند.

ادامه

تفاوت های حقوق بین الملل خصوصی وحقوق بین الملل عمومی چیست؟
1395/12/03 09:40:43
حقوق بین الملل چیست؟
حقوق بین الملل چیست؟

واژه حقوق بین الملل(International Law) مرتبط با  جامعه بین الملل است به این معنی که مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه حقوق بین الملل حاکم و قابل اجرا است می باشد. جامعه حقوق بین الملل، اجتماعی است که بر اساس، همکاری و همبستگی مبتنی بر منابع مشترک و نیازهای متقابل کشورها به وجود آمده است .

ادامه

حقوق بین الملل چیست؟
1395/12/03 09:30:20