MCH در آزمایش خون به چه معناست؟ معنی و مفهوم MCH در آزمایش خون و مقدار نرمال MCH در خون چیست؟

MCH در آزمایش خون به چه معناست؟ معنی و مفهوم MCH در آزمایش خون و مقدار نرمال MCH در خون چیست؟

از دیگر اختصارات و تست هایی که در یک آزمایش خون کامل آنگونه که در مطلب اختصارات آزمایش خون | تفسیر آزمایش خون شرح شد، انجام می شود، تست MCH است که در زیر معنی و مفهوم MCH و میزان نرمال آن در خون توضیح داده می شود.

MCH مخفف عبارت انگلیسی Mean Corpuscular Hemoglobin یا Mean Cell Hemoglobin است که از جمله موارد تست در یک آزمایش کامل خون(Complete Blood Count/CBC) است. این مقدار میانگین حجم هموگلوبین/وزن متوسط هموگلوبین در هر واحد سلول قرمز خون است. نحوه محاسبه MCH بدین گونه است که کل حجم هموگلوبین بر تعداد سلول های قرمز خون در یک حجم از خون تقسیم می شود. فرمول بکار رفته برای محاسبه وزن متوسط هموگلوبین به صورت زیر است:

MCH=(Hgb*10)/RBC

که در فرمول فوق Hgb هموگلوبین و RBC تعداد سلول های قرمز خون است.

میزان نرمال و محدود مجاز MCH یا وزن متوسط هموگلوبین خون چقدر است؟

واحد سنجش MCH حسب پیکوگرم بر سلول است- چون تعداد هموگلوبین خون هم برحسب پیکوگرم محاسبه می شود- و مقدار نرمال محدوده مجاز آن بین 27/5 تا 33/2 پیکوگرم بر سلول(تعداد سلول قرمز) است.

انحراف MCH خون از محدوده فوق می تواند نشان دهنده برخی از امراض و بیماری ها باشد. برای مثال اگر مقدار MCH بیشتر از 13/5 باشد احتمال کمبود آهن و اگر کمتر از 11/5 باشد نشانه تالاسمی مینور است.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 292
تعداد کل آرا: 3097
تعداد کل بازدیدها: 910731
MCH در آزمایش خون به چه معناست؟ معنی و مفهوم MCH در آزمایش خون و مقدار نرمال MCH در خون چیست؟
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)