چگونه میزان علاقه به یک برند را می سنجند

چگونه میزان علاقه به یک برند را می سنجند

اطلاعات ایالات متحده به جهت ایجاد مقیاسی برای علاقه ی معقول به یک برند که بتواند با معیارها به درستی مطابقت داشته باشد و به شکلی موفقیت آمیز مورد استفاده ی تحلیلگران قرار بگیرد، در ماه های ابتدایی سال 2014 جمع آوری شد.

این آزمایش با یک نظر اجمالی بر 500 خریدار بالغ آمریکایی در حدود 18 الی 65 سال انجام شد که با توده ای از مردم کشور از هر سن، جنسیت و منطقه ی جغرافیایی هم کلام می شدند. در این نظر اجمالی، پاسخ دهندگان برخی اطلاعات مربوط به سه برند را دریافت می کنند که به صورت تصادفی از بین آنهایی که آن ها از آن اطلاع داشتند انتخاب شده است. در آن موقعیت، برای هریک از این سه برند، از آنها سوالاتی درباره ی میزان تشابه برند و حس کلی نسبت به یک برند پرسیده شد. برای شناخت یک برند، عکس العمل آنها با استفاده از یک میزان 5 موردی ثبت می شوند که در آن 1 معادل است با این که " بشناسند اما هیچ گاه نخریده باشند"، 2 مساوی است با " استفاده ی کوتاه مدت از آن"، 3 برابر با " خرید گهگاه آن"، 4 به عنوان "خرید تقریبا برندهای کاملا متفاوت" و 5 معادل " این اولین انتخاب من است" هستند.

بیش از آن یک میزان از 1 تا 10 درجه قرار داده شد که برای شاخه های بیشتر این دستاوردها مورد استفاده قرار گرفت و با گردآوری 1498 حس متفاوت، یک فرایند تصفیه انجام گرفت و آن را به 1330 مورد کاهش داده و برای تحقیقات آماده کرد. با ایجاد مقیاسی برای علاقه به یک برند در ایالات متحده، باید تایید اساسی در سطح بین ملیتی انجام می شد، در امتداد این راه روسیه و اندونزی که در فهرست بخش های در حال توسعه جزو دو مرکز اقتصادی در حال توسعه به حساب می آیند و از اهمیت کلیدی برخوردار هستند انتخاب شدند.

برای برقراری ثبات کمی بین ملیتی، میزان علاقه به یک برند به گونه ای تنظیم شده تا 1002 خریدار روسی و 1014 خریدار اندونزیایی را بین 18 تا 65 سال به صورت جداگانه آزمایش کند. در هر دو مورد، آزمایشات نشانگر توده ای از مردم عام در هر سن، جنسیت و موقعیت جغرافیایی هستند. در این بازبینی، پاسخ دهندگان اطلاعاتی را درمورد موارد خاصی توسط فرد حرفه ای دریافت می کنند تا یک برند را در یک طبقه بندی نسبت به چیزی که در کل به آن پای بند هستند بررسی کنند.

سپس از آنها خواسته می شود تا با استفاده از مقیاس علاقه برای آن برند یک درجه تعیین کنند. عکس العمل آنها در یک میزان 7 درجه ای قرار می گرد که شامل 1" شدیدا ناموافق" تا 7" کاملا موافق" می شود. برای درک این مسئله، احساساتی که با شناخت یک برند توسط خریدار ثابت بودند، همگی برای بررسی با مورد ایالات متحده برای وجود یک احتمال در نظر گرفته می شوند. بی شک این پیش آزمایش برای تایید علاقه بین میزان رفتار برند با استفاده از نوشته ها و سنجش سازمانی انجام شده است. علاوه بر این یک آزمایش مجذور کای برای تضمین شباهت بین اطلاعات حالات ذهنی برند مورد استفاده قرار گرفت که برای مشتریان برندها و اطلاعات علاقه نسبت به یک برند که مشتریان ثابت را نشان می داد به آن اشاره شده است. برای اجرای سنجش برندها، این موارد از اطلاعات همگانی هر یک از سه کشور گرفته شد.

مقیاس های سنجش برند در این مقاله شامل:

• مقیاس های گزینش و انتخاب برند در بازار که به عنوان تعداد مشتریانی که در سال های اخیر آن برند را از بین جمعیت انبوه خریداری کردند و مقیاس تدریجی برای مدت زمان حدود دو سال اخیر نشان داده شده است.

• مقیاس های میزان سهام یک برند که به عنوان واحد یک برند در واحد طبقه بندی مردمی در چند سال اخیر و همچنین مقیاسی تدریجی برای حدود دو سال اخیرمحاسبه شده است.

• مقیاس های الزامات سهام برند و یا سهام کیف پول، که به عنووان کمیت فروش برند در دسته بندی مردمی توسط خریداران برند در سال های اخیر صورت می گیرد و همچنین به صورت مقیاس تدریجی برای دو سال اخیر در نظر گرفته شده است.

نفوذ در بازار، الزامات سهام و میزان سهام در طی توسعه ی تصفیه ثابت هستند، توسعه ی سهام های ضروری و توسعه ی حجم سهام از عواملی هستند که به طرح احساسات نسبت به هر برند کمک کرده و شامل مخلوطی از مقیاس های علاقه به برند و حالات ذهنی برند می شود. 6. نتایج و گفت و گو ها بخش اطلاعت ایالات متحده کاملا به سه بخش دیگر تقسیم بندی شده که یکی برای سنجش بهبود مرحله، دیگری برای حفظ هدف نهایی که در ذهن وجود داشت و در نهایت سنجش تخمین میزان علاقه نسبت به برد است که مربوط به این مقاله می شود. در تحقیق اولین بخش فرعی از 444 مورد تشکیل شده که همکاری های فردی و پر شور بین خریدار و برند شناخته شده به شکل همکاری فروشنده ی برند و خوشحالی حسی که به عنوان رضایت مشتری شناخته می شود، مشخص شده است.

این تحقیق به شدت عناوینی مانند "شور و اشتیاق"، "تعریف و تمجید"، "ارتباط، خودبیانی و رویاها و خواسته ها "را ارزیابی می کند. جزء تعیین کننده ی این تحقیق در بخش فرعی دوم از 443 مورد تشکیل شده که روابط بین عوامل را در سطح بسیار بالایی نشان می دهد، با این حال بررسی ویژه ی سطح ارتباط در اعتبار مورد اول را با استفاده از فواصل مشخص در تمام موارد را در نظر نمی گیرد. تجاوز این مدل به گونه ای است که اعتبار وسایل سنجش رویاها و خواسته ها، ارتباط، خودبیانی، لذت و آرمانگرایی بیانگر دو مقیاس جدید هستند. رابطه ی بین دو عامل و آزمایش احتمالی از این قرار است که این مدل را در جایی که دو عامل به صراحت با مدلی که ارتباط در آن وجود دارد همکاری می کنند، این مسئله همکاری مشخص فروشنده و شوق و اشتیاق خریدار را به شکل ویژه نشان می دهد.

این مقاله ثبات مقیاس علاقه به برند را در سطوح فردی و کمی بررسی می کند. از نظر نظری این مدل نشان می دهد که این میزان چقدر به صورت فردی، تناسب تجربی، مقایسه ی تفسیری, تعادل سنجش، برابری آزمایش و تناسب اطلاعات جمع آوری شده محاسبه می شود. مطابق این نتایج، بررسی های کمی ، ثبات سنجش را در سراسر کشورها نشان می دهد. این تحقیق به تفکر درباره ی اطلاعاتی از ایالات متحده ، روسیه و اندونزی می پردازد که روندی از آزمایشات را برای سطوح پویا در ثبات کار را به راه انداخته اند که از این قرار هستند.

1) ثبات وضعیت که ارتباط مجذور کای با این مدل می باشد و انتظار می رود موارد تخمین زده شده نظام مشابهی را در بین کشور ها نشان دهد.

2) ثبات متریک که مجذور کای مرتبط با ثبات متریک کامل است.

3) ثبات اسکالر که مربوط به مجذور کای است و در سعی در شناخت تفاوت های بین ملیتی با توجه به موارد مشاهده شده انجام می گیرد.

4) ثبات کوواریانس که به اسناد صحیح مورد نیاز دست پیدا نکرد، به همین ترتیب یک مدل ثبات تکه ای در حال اجرا می باشد. در مرحله ی آماده سازی تحقیق، یک نمونه ی 30 نفره از پاسخ دهندگان موارد برند را در ارتباط با سنجش حالات ذهنی خود بررسی کردند که رابطه ی بسیار زیاد و مثبت و حیاتی را بین سازمانی که سنجش را تعیین می کند و مقیاس های حالات برند گرفته شده از بررسی ها را نشان داد.

 

چگونه میزان علاقه به یک برند را می سنجند

 

ادامه ی تحقیق و یا بازگشت بررسی ها با حفظ هدف مورد نظر برای روابط مشخص بین علاقه به برند و رفتار برند با سنجش های به کارگیری برندی برند هدایت شد. دستاوردها عبارت بودند از:

1) علاقه به برند همکاری شدید و مثبتی در توسعه ی سهام ضروری دارد.

2) حالات ذهنی برند همکاری شدید و مثبتی با حجم سهام دارد. بنابراین دستاوردها این گونه پیشنهاد می کنند که علاقه به برند با توسعه ی رفتاری برند شناخته می شود که این در مقابل ثبات اخیر قرار می گیرد. علاوه بر این، نتایج پیش بینی نشده ای هم در این بررسی ها مشاهده می شوند. دیده شد که علاقه به برند با شناسایی تصفیه ی برند در بازار انجام می شود به این معنا که سنجش به کارگیری یک برند که همان ویژگی برند به حساب می آید شرایط حال حاضر برند را تخمین می زند. رابطه ی منفی بصیرت نسبت به سطح زندگی یک برند را به عنوان ایثار علاقه در برابر کاستی های آن و فضای خالی پر شده از برند های کوچکتر را نشان می دهد.

نتیجه گیری

هدف این مقاله بررسی رابطه ی بین علاقه به برند و به کار گیری برند واقعی بوده و همچنین تحقیقی درباره ی رابطه ی بین حالات ذهنی برند و به کار گیری برند هوش بوده است. علاوه بر این با ایجاد سنجش علاقه به برند با استفاده از آزمایشات اختیاری خریداران از سه کشور، این مقاله راهی پیچیده برای علاقه به برند که توسط چندین محقق مورد تاکید قرار گرفته را بهبود می بخشد.

این مقاله به علت محدودیات موجود، سنجش های علاقه به برند را با دیگر سنجش های موجود از ذهنیت برند و به کارگیری آن ادغام کرده است. علی رغم شباهت های این دو عامل مجزا که در آزمایشات قانونی انجام گرفتند، این تحقیق می تواند برندهایی که پاسخ دهندگان آنها ثابت بوده و یا بازار نسبت به آنا پای بند نبودند را درنظر بگیرد تا نتایج را تایید و اثبات کند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 4
sigmaمجموع آرا: 1

ایشان مترجم و مولف مقالات علمی سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 243
تعداد کل نظرات : 29
تعداد کل آرا: 398
تعداد کل بازدیدها: 89630


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)