چگونه اجاره نامه دستی بنویسیم | نمونه اجاره نامه کامل | متن اجاره نامه تجاری و مسکونی

چگونه اجاره نامه دستی بنویسیم | نمونه اجاره نامه کامل | متن اجاره نامه تجاری و مسکونی
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1398/07/30

در این بخش قصد داریم نحوه نوشتن اجاره نامه دستی را به شما آموزش دهیم اگر قصد دارید ملک خود را اجاره و با فن وفنون آن آشنا نیستید این مطلب تهیه شده را مشاهده کنید

 

متن کامل اجاره نامه تجاری و مسکونی

نحوه نوشتن اجاره نامه مربوط به املاک تجاری با املاک مسکونی تفاتوت داشته و شما به عنوان صاحب یک ملک تجاری باید بدانید که تنظیم قرار داد اجاره املاک تجاری نیازمند بررسی دقت بیشتری است چرا ارجاره نامه های مربوط به املاک مسکونی نیازی بع تنظیم در دفتر اسناد رسمی ندارد هرچند می توان انها را نیز به طور رسمی منعقد نمود و از مزایای اسنادرسمی ندارند هرچند می توان آنهار را نیز به طور رسمی منعقد نمود و از مزایای اسناد رسمی بهرمند شد لیکن وفق قانون روابط موجر و مستاجر تمامی اجاره نامه های مرتبط با املاک دارای کاربری یا استفاده تجاری باید به طور رسمی تنظیم شوند به علاوه اجاره نامه های تجاری دارای پیچیدگی های خاصی هستند که در این بخش مشاهده کنید

متن اجاره نامه دستی


باید مراقب باشید که هنگام اجاره دادن یا اجاره گرفتن ملک به تمامی قوانین آن آگاه باشید تا سرتان کلاه نرود اجاره عقدی است که برابر آن اجاره کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره می تواند مربوط به اشیا مانند اتومابیل وغیره باشد در اجاره ملک باید مدت اجاره معین باشد که معمولا یک سال در نظر گرفته می شود باید بین طرفین درباره شروع مدت قرار داد توافق شود اگر این توافق انجام نشود شروع مدت اجاره از روز انعقاد قرار داد می باشد اگر مستاجر استفاده دیگری غیر از قرار داد را دارد از ملک بکند مثلا ملک مسکونی را برای اهداف اداری یا تجاری کند مالک حق فسخ قرار داد دارد باید تاریخ پرداخت اجاره بهای ماهانه توسط مستاجر در قرار داد ذکر شود مستاجر به محض پایان زمان قرار داد باید ملک را تخلیه کند و اگر بعد از پایان مدت اجاره مستاجر آن را تصرف خود نگه دارد باید به موجواجاره بهایی که معادل اجاره بهای مکان مشابه به ان است بپردازد تنظیم قرار داد اجاره را نزد بنگاه املاک انجام دهید ودقت کنید هنگام عقد قرار داد دو نفره گواه و شاهد در آنجا حضور داشته باشند

نمونه اجاره نامه کامل و

قرارداد اجاره

ماده ۱- طرفین قرارداد و نشانی آنها

اين قرارداد بين شرکت ……………………… به شماره ثبت ………….. اداره ثبت شرکتهای شهر …………… به نمايندگي …………………. به نشاني ……..……………………………… (مطابق با آگهی درج شده روزنامه رسمی شماره ………………) تلفن………………………صندوق پستي ………………. كه در اين قرارداد مؤجر ناميده‌مي‌شود از يك طرف و آقای……………………. فرزند…………… به شماره شناسنامه………….صادره از……………باکد ملی…………………. به نشاني : ………………………………………کد پستی…………………………… تلفن : ……………………..كه در اين قرارداد مستأجر ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد گرديد .

ماده ۲ ـ موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره يك باب ساختمان اداري متعلق به مؤجر(غير تجاري) به آدرس………………………………… …………………………….. در طبقه ……واحد ……. وکدپستی ……………….. با كافه منضمات وخدمات آب،برق ، گازو تلفن که موجر با ارائه مدارک اقرار به مالکیت آن نموده است.

ماده ۳ ـ مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاريخ………………لغايت ………………. به مدت ………. مي‌باشد ودر صورت تراضي‌طرفين‌قابل تمديد مي باشد.

ماده ۴- تحویل :

مقرر شد پس از اخذ تضامین در تاریخ …………….عین مستاجره با حضور نمایندگان طرفین تحویل مستاجر شده و صورتجلسه تحویل تنظيم گردد.

ماده ۵ ـ مبلغ قرارداد :

اجاره بها بصورت ماهيانه از قرار…………ريال(…………….)تعيين مي گردد . مبلغ قرارداد در كل مدت قرارداد مبلغ ……………..ريال ( …………….. ) مي باشد .

ماده ۶- شرایط پرداخت :

مقرر شد مستاجر اجاره بها را در فاصله زمانی اول تا چهارم هر ماه شمسی به شماره حساب ………….. بنام موجر در بانک ……………. شعبه………………پرداخت و رسید آنرا به امور مالی موجر تحویل دهد.

ماده ۷- کسورات قانونی:

پرداخت هرگونه کسورات قانونی مشمول عین مستاجره درمدت اجاره بعهده مستاجر میباشد.

ماده ۸- تضامین :

مقرر شد هنگام مبادله قرارداد یک فقره چک به مبلغ —————ریال به عنوان ضمانت پرداخت ویک فقره چک به مبلغ ————-ریال بعنوان ضمانت تخلیه از طرف مستاجر صادر و تحویل موجر گردد. پس از انقضای مدت قرارداد و تحویل عین مستاجره به موجر چکهای فوق به مستاجر عودت میگردد.

ماده۹- تعهدات موجر:

۱-رفع موانع قانونی محتمله در ادارات آب ، برق ؛ گازومانند آن جهت برقراری انشعابات مزبور.

۲- تمديد مدت اجاره با توافق وتراضي طرفين امكان پذير خواهدبود و در سنوات آتی مستاجر حاضر در اولویت است.

۳- تعمیرات اساسی و کلی عین مستاجره مطابق عرف و قانون بعهده موجر است.

ماده ۱۰ ـ تعهدات مستاجر :

۱-هزينه آب ، برق، تلفن ، مصرفي مورد اجاره در مدت مزبور بعهده مستأجر مي باشد .

۲- نگهداري از عين مستأجره وهزينه هاي جزئي وهمچنين مخارجي كه جهت استفاده بهينه لازم باشد بعهده مستأجر خواهد بود.

۳- مستأجر متعهد به جبران خسارات وارده به عين مستأجره مي باشد.

۴- مستأجر مكلف است كه رأس انقضاي مدت مذكور عین مستاجره را تخليه وبه مؤجر تحويل نمايد.

۵-مستأجر هيچگونه مبلغي‌بعنوان سرقفلي‌وحق كسب‌وپيشه‌پرداخت ننموده‌وعندالتخليه‌حق‌ادعاي هيچگونه‌وجهي تحت هيچ عنواني را نخواهدداشت .

۶- تخلف مستأجر از هريك ازمفاد وشروط اين قرارداد موجب خيارفسخ از طرف مؤجر خواهد بود.

ماده ۱۱-حق واگذاري موضوع قرارداد به غير :

مستأجر نمي تواند بدون اجازه كتبي مؤجر كل يا قسمتي از عین مستاجره را مشاعاً يا مفروزاً ، جزئاً ويا كلاً ، ولو به صورت صلح حقوقي ويا وكالت به غير واگذارنمايد.

ماده ۱۲- تاخیر در پرداخت :

تاخیر در پرداخت هرماه اجاره بها علاوه بر پرداخت اصل آن مشمول جریمه دیرکرد معادل ده درصد اجاره ماهیانه میباشد.درصورتی که سه ماه متوالی اجاره بها پرداخت نگردد پس از انقضای سر رسید سوم موجر حق فسخ قرارداد را دارد وبا اعلام موجر مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره میباشد.

ماده ۱۳- حل اختلاف :

هرگونه اختلاف دراجراي اين قرارداد ازطريق مذاكره طرفین یا نمایندگان آنها حل و فصل میگردد ودر غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضي الطرفين حل خواهدگرديد.

طرفین آقای ——–فرزند —-به آدرس———–را که دارای پروانه وکالت به شماره —– میباشد را بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند.

قرارداد حاضر پس از امضای طرفین به امضای داور نیز میرسد.

حق العمل داوری در هر مورد معادل پنجاه درصد اجاره بهای ماهیانه میباشد که به صورت مساوی از طرف موجر و مستاجر پرداخت میگردد.

ماده ۱۴- فسخ قرارداد :

چنانچه مستاجر به تعهدات خود عمل ننماید مؤجر حق داردضمن فسخ يكطرفه قرارداد خسارات وارده را از محل مطالبات مستأجر واسناد تضمين یا موارد ومنابع دیگر برداشت نمايد.

ماده ۱۵- فورس ماژور:

درشرايط بروز فورس ماژور و حوادث قهري وغيرمترقبه به صورت زیر عمل میگردد:

– در صورتی که مستاجر قادر به پرداخت اجاره بها نباشد حد اکثر شصت روز پس از بروز حادثه غیر مترقبه بایستی عین مستاجره را تحویل نماید.اجاره بهائ پرداخت نشده جزئ دیون مستاجر است.

– چنانچه به عین مستاجر خسارت کلی وارد شده که امکان استفاده از آن نیست قرارداد منفسخ میگردد.

– چنانچه خسارات وارده به عین مستاجره جزیی باشد ؛ مستاجر بایستی عملیات بازسازی را انجام داده و هزینه مربوطه را از اجاره بهای ماه های آتی کسر نماید وصورت هزینه ها را به موجر به همراه فاکتور ارائه دهد.

– در هر حال در حالت فورس ماژور طرفین میتوانند با تراضی هم قرارداد را فسخ نمایند.

ماده ۱۶ـ نسخ قرارداد :

اين قرارداد در مورخه ………….ودرمحل …………………………..منعقد و در ۱۶ماده و در ………. نسخه تهيه وتنظیم و به امضاي طرفين رسيده است که هر كدام از نسخ داراي ارزش يكسان است .

 

مستأجر                                              مؤجر

                  شاهد اول                                                                                شاهد دوم

گردآوری از سایت املاک وطن

 

 

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 5
مجموع آرا: 1

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 212
تعداد کل نظرات : 34
تعداد کل آرا: 168
تعداد کل بازدیدها: 134199

نظرات کاربران

*