نحوه مدیریت و اداره ساختمان، مجتمع ها یا آپارتمان ها

نحوه مدیریت و اداره ساختمان، مجتمع ها یا آپارتمان ها
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1397/04/06

در مقاله قسمت های مشترک یا مشاع در آپارتمان ها طبق قانون تملک آپارتمانها درخصوص قسمت های مشترک یا مشاع در مجتمع ها(مسکونی/تجاری/اداری) یا همان آپارتمان ها توضیح داده شد. در قانون تملک آپارتمان ها توضیحاتی درخصوص نحوه مدیریت و اداره آپارتمان ها/مجتمع های مسکونی/اداری/تجاری آورده شده و چندین ماده قانونی از قانون تملک آپارتمان ها به این مبحث تخصیص داده شده است. در زیر توضیحاتی درخصوص نحوه مدیریت و اداره آپارتمانها/ساختمان ها طبق مفاد قانون تملک آپارتمان ها آورده می شود.

در بخش دوم و مواد 5 تا 13 قانون تملک آپارتمانها به موضوع مدیریت و اداره ساختمان ها و نحوه تشکیل جلسات ساختمان در قابل مجمع عمومی مالکین پرداخته شده است.

طبق ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها اگر تعداد مالکین یک ساختمان بیش از سه نفر باشد، مجمع عمومی مالکین تشکیل می شود.

طبق مواد 6 تا 8 قانون تملک آپارتمان ها اولین جلسه مجمع عمومی با حضور حداقل تعداد مالکینی که نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را دارند و درصورت عدم حصول این اکثریت با تصمیم حداقل سه نفر از مالکین صورت می پذیرد که در اولین جلسه باید رئیس مجمع عمومی ساختمان/مجتمع تعیین شده و در همان جلسه مدیر یا مدیرانی از بین مالکین یا فرد/افرادی غیر از مالکین به عنوان مدیر ساختمان انتخاب شود.

توجه کنید که برای رسمیت یافتن مجمع و رای گیری حضور مالکین بیش از نصف مساحت قسمت های اختصاصی مجتمع/ساختمان ضروریست. اگر این اکثریت حاصل نشد باید جلسه پانزده روز بعد مجددا تشکیل شده و اگر باز هم تشکیل نشد برای پانزده روز دیگر(یعنی سه بار تلاش برای تشکیل جلسه) جلسه مجمع عمومی ساختمان تشکیل شود که در جلسه آخر تصمیمات حاضرین جلسه با تصویب اکثریت حاضر اعتبار خواهد داشت.

مجمع عمومی ساختمان ها باید حداقل سالی یکبار تشکیل شود.

در مورد مالکین واحدها(قسمت های اختصاصی) که شخصیت حقوقی یا چندین مالک(شریک) دارند، یک نفر به عنوان نماینده(یک وکیل یا یکی از شرکاء) برای شرکت در مجمع عمومی ساختمان معرفی کنند.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی ساختمان/مجتمع های مسکونی/تجاری/اداری طبق قانون تملک آپارتمان ها به شرح زیر است:

الف - تعیین رئیس مجمع عمومی‌.

ب-  انتخاب مدیر یا مدیران و رسیدگی اعمال آنها.

پ -اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان‌.

ت- تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه‌.

ث- اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ ونگاهداری و تعمیر بنا.

ج- تفویض اختیار به مدیر یا مدیران به منظور انعقاد قراردادهای‌لازم برای اداره ساختمان‌.

در نهایت دو نکته مهم درخصوص مجمع عمومی ساختمان ها/آپارتمان ها باید ذکر شود؛ اول اینکه تصمیمات صورت گرفته در جلسه مجمع عمومی ساختمان ها(چه بصورت عادی و چه بصورت فوق العاده برگزار شود) باید در صورتجلسه ای نوشته شده و طی ده روز بعد از آن به شرکا/مالکین غایب ساختمان توسط مدیر ساختمان اطلاع داده شود.

دوم اینکه تصمیمات این مجمع که با حداقل حد نصاب ذکر شده( حضور مالکینی که حداقل نیمی از مساحت قسمت های اختصاصی ساختمان را در تملک دارند) طبق ماده 6 قانون تملک آپارتمان ها تصویب و صورتجلسه شده است برای کلیه شرکاء/مالکین ساختمان الزام آور است.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 2
مجموع آرا: 1

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 504
تعداد کل آرا: 4751
تعداد کل بازدیدها: 2228950

نظرات کاربران

*