نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(4)

نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(4)

در مقاله های نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(2) و نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(3) درخصوص نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره شبا و همچنین نحوه پیدا کردن شماره حساب یک فرد تنها با داشتن شماره شبا(بدون مراجعه به بانک یا وبسایت بانک) توضیح داده شد. همانطور که در مقاله قبلی نیز ذکر شد. نحوه و سیستم شماره گذاری حساب های بانکی در بانک های ایران مختلف است، در نتیجه نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا از روی شماره حساب و متعاقبا نحوه محاسبه شماره حساب از روی شماره شبا نیز برای شماره حساب هر بانکی متفاوت است. بنابراین در ادامه مقالات قبلی در این نوشته – که آخرین مطلب از این سلسله مقالات می باشد- نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا حساب های بانکی و حالت برعکس آن یعنی محاسبه شماره حساب بانکی از روی شماره شبا برای دو بانک ملت و ملی توضیح داده می شود.

بانك ملت

نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا بانکی از روش شماره حساب در بانک ملت به شرح زیر است:

اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه نبوده یا كد شعبه معادل صفر باشد:

ممیز از شمارة حساب وارد شده حذف می‌شود.

به ارقام شمارة حساب وارد شده توسط مشتری آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام حاصل شده به 18 برسد.

به سمت چپ عدد تولید شده صفر یا دو اضافه می‌شود.

مثال:

شماره حساب وارد شده توسط مشتری: [22/2121418 ]

«شماره حساب بانك» تولید شده: [0000000000212141822]

اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه باشد:

بخش الف: به سمت چپ شمارة حساب آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 13 برسد.

بخش ب: به سمت چپ كد شعبه آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 5 برسد.

«شمارة حساب بانك» به صورت (بخش الف)+(بخش ب)+(1 یا 3) تولید می‌شود.

حالت معکوس یعنی محاسبه شماره حساب از روی شماره شبا برای حساب های بانک ملت به شرح زیر است:

اگر نوزدهمین رقم «شبا» صفر یا دو باشد.

هیجده رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.

تمامی صفرهای سمت چپ از عدد حاصل شده حذف می‌شود.

به سمت چپ دو رقم سمت راست عدد به دست آمده، ممیز افزوده می‌شود.

مابقی اعداد به دست آمده به سمت چپ عدد به دست آمده افزوده می‌شود.

مثال:

شبا: IR93  0120  0000  0000  0312  1500  48

شماره حساب تولید شده: ]48/3121500 [

اگر نوزدهمین رقم «شبا» یك یا سه باشد:

هیجده رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.

سیزده رقم سمت راست عدد به دست آمده مربوط به شمارة حساب است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.

پنج رقم سمت چپ عدد به دست آمده مربوط به كد شعبه است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.

بانك‌ ملی

نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا بانکی از روش شماره حساب در بانک ملی به شرح زیر است:

اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه نبوده یا كد شعبه معادل صفر باشد:

به ارقام شمارة حساب وارد شده توسط مشتری آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام حاصل شده به 18 برسد.

به سمت چپ عدد تولید شده صفر یا دو اضافه می‌شود.

مثال:

شماره حساب وارد شده توسط مشتری: [2564585642001 ]نوع حساب: سپرده.

«شماره حساب بانك» تولید شده: [0000002564585642001 ]

اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه باشد:

بخش الف: به سمت چپ شمارة حساب آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 10 برسد.

بخش ب: به سمت چپ كد شعبه آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 8 برسد.

«شمارة حساب بانك» به صورت (بخش الف)+(بخش ب)+(1 یا 3) تولید می‌شود.

مثال:

شماره حساب وارد شده توسط مشتری: 4158 نوع حساب اقساط تسهیلات

كد شعبة وارد شده توسط مشتری: 1212

«شماره حساب بانك» تولید شده: [3000012120000004158]

حالت معکوس یعنی محاسبه شماره حساب از روی شماره شبا برای حساب های بانک ملی به شرح زیر است:

اگر نوزدهمین رقم «شبا» صفر یا دو باشد:

18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.

تمامی صفرهای سمت چپ از عدد حاصل شده حذف می‌شود.

مثال:

شبا: IR27  0170  0000  0010  0324  2000  01

شماره حساب تولید شده: [0100324200001]

اگر نوزدهمین رقم «شبا» یك یا سه باشد:

18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.

10 رقم سمت راست عدد به دست آمده مربوط به شمارة حساب است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.

8 رقم سمت چپ عدد به دست آمده مربوط به كد شعبه است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.

مثال:

19 رقم سمت راست «شبا»: 1000021560000004589

كد شعبه: 2156

شمارة حساب: 4589

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 675
تعداد کل نظرات : 156
تعداد کل آرا: 2057
تعداد کل بازدیدها: 399561


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)