نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(3)

نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(3)

در مقاله های نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(1) و نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(2) درخصوص نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره شبا و همچنین نحوه پیدا کردن شماره حساب یک فرد تنها با داشتن شماره شبا(بدون مراجعه به بانک یا وبسایت بانک) توضیح داده شد. همانطور که در مقاله قبلی نیز ذکر شد. نحوه و سیستم شماره گذاری حساب های بانکی در بانک های ایران مختلف است، در نتیجه نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا از روی شماره حساب و متعاقبا نحوه محاسبه شماره حساب از روی شماره شبا نیز برای شماره حساب هر بانکی متفاوت است. بنابراین در ادامه در این نوشته نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا حساب های بانکی و حالت برعکس آن یعنی محاسبه شماره حساب بانکی از روی شماره شبا برای چند بانک دیگر ایران توضیح داده می شوند.

بانك سپه

نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا بانکی از روش شماره حساب در بانک سپه به شرح زیر است:

شماره حساب وارد شده توسط مشتری باید دارای كد شعبه باشد، در غیر این صورت شمارة حساب معتبر نیست.

برای محاسبه بخش الف از شماره حساب بانکی: به سمت چپ شمارة حساب آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 10 برسد.

بخش ب: به سمت چپ كد شعبه آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 8 برسد.

«شمارة حساب بانك» به صورت (بخش الف)+(بخش ب)+(1 یا 3) تولید می‌شود.

مثال:

شماره حساب وارد شده توسط مشتری: 225465812 نوع حساب: اقساط تسهیلات.

كد شعبة وارد شده توسط مشتری: 1212

«شماره حساب بانك» تولید شده: [3000012120225465812]

حالت معکوس یعنی محاسبه شماره حساب از روی شماره شبا برای حساب های بانک سپه به شرح زیر است:

نوزدهمین رقم «شبا» باید معادل یك یا سه باشد.

18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.

10 رقم سمت راست عدد به دست آمده مربوط به شمارة حساب است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.

8 رقم سمت چپ عدد به دست آمده مربوط به كد شعبه است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.

مثال:

19 رقم سمت راست «شبا»: 1000051250567589630

كد شعبه: 5125

شمارة حساب: 567589630

بانك صادرات

نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا بانکی از روش شماره حساب در بانک صادرات به شرح زیر است:

اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه نبوده یا كد شعبه معادل صفر باشد:

به ارقام شمارة حساب وارد شده توسط مشتری آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام حاصل شده به 18 برسد.

به سمت چپ عدد تولید شده صفر یا دو اضافه می‌شود.

مثال:

شماره حساب وارد شده توسط مشتری:  [2564585642001]نوع حساب: سپرده.

«شماره حساب بانك» تولید شده: [0000002564585642001]

اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه باشد:

بخش الف: به سمت چپ شمارة حساب آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 10 برسد.

بخش ب: به سمت چپ كد شعبه آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 8 برسد.

«شمارة حساب بانك» به صورت (بخش الف)+(بخش ب)+(1 یا 3) تولید می‌شود.

مثال:

شماره حساب وارد شده توسط مشتری: 4158

كد شعبة وارد شده توسط مشتری: 1212

«شماره حساب بانك» تولید شده: [1000012120000004158]

حالت معکوس یعنی محاسبه شماره حساب از روی شماره شبا برای حساب های بانک صادرات به شرح زیر است:

اگر نوزدهمین رقم «شبا» صفر یا دو باشد:

18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.

تمامی صفرهای سمت چپ از عدد حاصل شده حذف می‌شود.

مثال:

شبا: IR27  0170  0000  0010  0324  2000  01

شماره حساب تولید شده:[0100324200001]

اگر نوزدهمین رقم «شبا» یك یا سه باشد.

18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.

10 رقم سمت راست عدد به دست آمده مربوط به شمارة حساب است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.

8 رقم سمت چپ عدد به دست آمده مربوط به كد شعبه است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.

مثال:

19 رقم سمت راست «شبا»: 1000021560000004589

كد شعبه: 2156

شمارة حساب: 4589

بانك مسكن

نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا بانکی از روش شماره حساب در بانک مسکن به شرح زیر است:

اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه نبوده یا كد شعبه معادل صفر باشد:

به ارقام شمارة حساب وارد شده توسط مشتری آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام حاصل شده به 18 برسد.

به سمت چپ عدد تولید شده صفر یا دو اضافه می‌شود.

مثال:

شماره حساب وارد شده توسط مشتری: [212241215262174231 ]نوع حساب اقساط تسهیلات.

«شماره حساب بانك» تولید شده: [2212241215262174231]

اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه باشد:

بخش الف: به سمت چپ شمارة حساب آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 10 برسد.

بخش ب: به سمت چپ كد شعبه آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 8 برسد.

«شمارة حساب بانك» به صورت (بخش الف)+(بخش ب)+(1 یا 3) تولید می‌شود.

حالت معکوس یعنی محاسبه شماره حساب از روی شماره شبا برای حساب های بانک مسکن به شرح زیر است:

اگر نوزدهمین رقم «شبا» صفر یا دو باشد.

18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.

تمامی صفرهای سمت چپ از عدد حاصل شده حذف می‌شود.

اگر نوزدهمین رقم «شبا» یك یا سه باشد:

هیجده رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.

ده رقم سمت راست عدد به دست آمده مربوط به شمارة حساب است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.

هشت رقم سمت چپ عدد به دست آمده مربوط به كد شعبه است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 667
تعداد کل نظرات : 156
تعداد کل آرا: 2057
تعداد کل بازدیدها: 399561


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)