نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(2)

نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(2)

در مقاله نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(1) درخصوص نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره شبا و همچنین نحوه پیدا کردن شماره حساب یک فرد تنها با داشتن شماره شبا(بدون مراجعه به بانک یا وبسایت بانک) توضیح داده شد. همانطور که در مقاله قبلی نیز ذکر شد. نحوه و سیستم شماره گذاری حساب های بانکی در بانک های ایران مختلف است، در نتیجه نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا از روی شماره حساب و متعاقبا نحوه محاسبه شماره حساب از روی شماره شبا نیز برای شماره حساب هر بانکی متفاوت است. در مقاله قبلی نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا از روی شماره حساب و حالت بالعکس آن برای چند بانک که سیستم شماره حساب مشابه داشتند، توضیح داده شد. در ادامه در این نوشته نحوه و الگوریتم محاسبه شماره شبا حساب های بانکی و حالت برعکس آن یعنی محاسبه شماره حساب بانکی از روی شماره شبا برای چند بانک بزرگ ایران توضیح داده میشوند.

بانك پاسارگاد

در بانک پاسارگاد قالب شماره حساب‌های این بانک به صورت:  AAAA- BBB-CCCCCCCC-DDD  است. اجزای A تا D با استفاده از خط فاصله از همدیگر جدا می‌شوند.

كنترل كلی حساب: اجزا حسابی كه مشتری وارد نموده است، باید با خط فاصله از همدیگر جدا شده باشند. تعداد 3 خط فاصله باید در شماره حساب موجود باشد. در غیر این صورت شمارة حساب معتبر نیست.

نحوه محاسبه 19 رقم شماره شبا بانکی برای شماره حساب های بانک پاسارگاد به شرح زیر است:

تولید بخش الف(A در قالب شماره حساب بانکی فوق) از شماره شبا بانکی برای شماره حساب های بانک پاسارگاد به شرح زیر است: از سمت راست تا خط فاصلة اول اعداد استخراج شوند. در صورتی كه تعداد ارقام كمتر از 3 باشد، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 3 برسد صفر اضافه شود.

تولید بخش ب(B در قالب شماره حساب بانکی فوق):از سمت راست بین خط فاصلة اول و دوم اعداد استخراج شوند، اگر تعداد ارقام از 8 كمتر بود، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 8 برسد صفر اضافه شود.

تولید بخش پ(C در قالب فوق): از سمت راست بین خط فاصلة دوم و سوم اعداد استخراج شوند، اگر تعداد ارقام از 3 كمتر بود، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 3 برسد صفر اضافه شود. اگر تعداد ارقام بیش از 3 بود، از سمت چپ این بخش سه رقم بریده شود.

تولید بخش ت(D در قالب شماره حساب بانکی فوق): از سمت راست پس از خط فاصلة سوم تا انتهای شماره حساب اعداد استخراج شوند، اگر تعداد ارقام از 4 كمتر بود، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 4 برسد صفر اضافه شود.

«شماره حساب بانك» با تركیب: [الف+ب+پ+ت+صفر یا دو] و بدون خط فاصله تولید شود.  (براكت جزو شماره حساب نیست)

مثال:

شماره حساب وارد شده توسط مشتری: [1-22118212-2110-800] نوع حساب: مشخص نشده.

شماره حساب بانك محاسبه شده: [0080021122118212001]

برگشت:

نوزدهمین رقم سمت چپ «شبا»  باید معادل صفر یا دو باشد

18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.

برای ارقام فوق:

اجزا حساب از سمت راست به صورت 3رقم-8 رقم -3رقم-4رقم جدا می‌شوند.

برای هر یك از اجزای جدا شدة فوق، صفرهای سمت چپ حذف می‌شوند.

اجزا با استفاده ازخط فاصله تركیب می‌شوند.

بانك تجارت

نحوه محاسبه و شکل دهی شماره شبا برای حساب های بانک تجارت به شرح زیر است:

به ارقام شمارة حساب وارد شده توسط مشتری آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام حاصل شده به 18 برسد.

به سمت چپ عدد تولید شده صفر یا دو اضافه می‌شود.

مثال:

شماره حساب وارد شده توسط مشتری: [ 1194406169 ]نوع حساب: تسهیلات.

«شماره حساب بانك» تولید شده: [2000000001194406169]

حالت معکوس یعنی محاسبه شماره حساب از روی شماره شبا برای حساب های بانک تجارت بصورت زیر است:

نوزدهمین رقم «شبا» باید صفر یا دو(برای حساب های تسهیلات) باشد:

18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.

تمامی صفرهای سمت چپ از عدد حاصل شده حذف می‌شود.

بانك‌های توسعة صادرات، صنعت و معدن، كارآفرین و كشاورزی

نحوه محاسبه شماره شبا از روی شماره حساب بانکی در بانک های صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین و کشاورزی به شرح زیر است:

به ارقام شمارة حساب وارد شده توسط مشتری آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام حاصل شده به 18 برسد.

به سمت چپ عدد تولید شده صفر یا دو اضافه می‌شود.

مثال:

شماره حساب وارد شده توسط مشتری: [ 2564585642001] نوع حساب: مشخص نشده.

«شماره حساب بانك» تولید شده: [0000002564585642001]

برگشت:

نوزدهمین رقم «شبا» باید معادل صفر یا دو باشد.

18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.

تمامی صفرهای سمت چپ از عدد حاصل شده حذف می‌شود.

مثال:

شبا: IR27  0170  0000  0010  0324  2000  01

شماره حساب تولید شده: [0100324200001]

بانك رفاه

نحوه محاسبه شماره شبا از روی شماره حساب بانکی در بانک رفاه به شرح زیر است:

اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه نبوده یا كد شعبه معادل صفر باشد:

به ارقام شمارة حساب وارد شده توسط مشتری آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام حاصل شده به 18 برسد.

به سمت چپ عدد تولید شده صفر یا دو اضافه می‌شود.

مثال:

شماره حساب وارد شده توسط مشتری: [21450025602]

«شماره حساب بانك» تولید شده: [0000000021450025602]

اگر شماره حساب وارد شده توسط مشتری دارای كد شعبه باشد:

بخش الف: به سمت چپ شمارة حساب آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 12 برسد.

بخش ب: به سمت چپ كد شعبه آنقدر صفر اضافه می‌شود تا مجموع ارقام به 6 برسد.

«شمارة حساب بانك» به صورت (بخش الف)+(بخش ب)+(1 یا 3) تولید می‌شود.

حالت معکوس: استخراج شماره حساب از روی شماره شبا

اگر نوزدهمین رقم «شبا» صفر یا دو باشد:

18 رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.

تمامی صفرهای سمت چپ از عدد حاصل شده حذف می‌شود.

اگر نوزدهمین رقم «شبا» یك یا سه باشد:

هیجده رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.

دوازده رقم سمت راست عدد به دست آمده مربوط به شمارة حساب است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.

شش رقم سمت چپ عدد به دست آمده مربوط به كد شعبه است. از سمت چپ این عدد تمامی صفرها حذف می‌شوند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 828
تعداد کل نظرات : 156
تعداد کل آرا: 2057
تعداد کل بازدیدها: 399561


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)