نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(1)

نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(1)

در مقاله اجزاء و ساختار شماره شبا بانکی توضیح داده شد که یک شماره شبا از چه اجزایی تشکیل شده و چه ساختاری دارد. در این نوشته نحوه محاسبه و الگوریتم محاسبه شماره شبا از روی شماره حساب های بانکی که سیستم نرم افزارهای بانک ها مورد استفاده قرار می دهند، توضیح داده می شود.

پیش از توضیح درخصوص نحوه محاسبه و الگوریتم تبدیل شماره حساب بانکی به شماره شبا بانکی یادآور می شوم با توجه به اینکه سیستم تعریف شماره حساب های بانکی در بانک های ایران با هم متفاوت هستند، بنابراین در این نوشته و مقاله نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(2) نحوه محاسبه و الگوریتم تبدیل شماره حساب بانکی به شماره شبا برای هر بانک(البته بانک های بزرگ و اصلی) بطور مجزا توضیح داده می شود.

ابتدا قواعد کلی محاسبه 19 رقم شماره شبا که برای همه بانک ها مشترک است ذکر می شوند:

قواعد كلی:

برای ساخت 19 رقم سمت راست «شبا» به ترتیبی كه در الگوریتم محاسبه سیستم حساب هر بانك ذكر شده است عمل می‌شود. پس از ساخت این 19 رقم، قواعد محاسبه «شبا» همانند دستورالعمل صورت می‌پذیرد. در این الگوریتم‌ها «شماره حساب بانك» به معنی 19 رقم سمت راست «شبا» است.

اولین رقم «شماره حساب بانك» به صورت زیر معین می‌شود:

  • اگر شماره مربوط به حساب سپردة متمركز باشد معادل عدد صفر.
  • اگر شماره مربوط به حساب سپردة غیرمتمركز (وابسته به شعبه) باشد معادل عدد 1.
  • اگر شماره مربوط به حساب تسهیلات متمركز باشد معادل عدد 2.
  • اگر شماره مربوط به حساب تسهیلات غیرمتمركز (وابسته به شعبه) باشد معادل عدد 3.

در صورتی كه نوع حساب مشخص نباشد، به طور پیش‌فرض حساب سپرده در نظر گرفته می‌شود.

به هنگام تبدیل «شماره حساب بانك» مندرج در «شبا» به شماره حساب داخلی بانك، طول آن باید 19 رقم باشد. ارقام سمت چپ این شماره باید یكی از ارقام صفر تا چهار باشد. در غیر این صورت شمارة حساب معتبر نیست.

بانک های اقتصاد نوین، سامان، سرمایه، سینا و موسسه اعتباری توسعه از قالب AAAA-BBB-CCCCCCCC-DDD برای تعریف شماره حساب های خود استفاده می کنند و برمبنای آن شماره شبا بانکی محاسبه می شود.

برای محاسبه 19 رقم شماره شبا بانکی در بانک های اقتصاد نوین، سامان، سرمایه، سینا و موسسه اعتباری توسعه از الگوریتم و روش محاسباتی زیر استفاده می شود:

تولید بخش الف از شماره شبا بانکی در قالب حساب بانکی فوق: از سمت راست تا خط فاصلة اول(در قالب شماره حساب فوق) اعداد استخراج شوند. در صورتی كه تعداد ارقام كمتر از 3 باشد، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 3 برسد صفر اضافه شود.

تولید بخش ب در قالب حساب بانکی فوق :از سمت راست بین خط فاصلة اول و دوم اعداد استخراج شوند، اگر تعداد ارقام از 8 كمتر بود، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 8 برسد صفر اضافه شود.

تولید بخش پدر قالب شماره حساب بانکی فوق: از سمت راست بین خط فاصلة دوم و سوم اعداد استخراج شوند، اگر تعداد ارقام از 3 كمتر بود، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 3 برسد صفر اضافه شود.

تولید بخش ت: از سمت راست پس از خط فاصلة سوم تا انتهای شماره حساب اعداد استخراج شوند، اگر تعداد ارقام از 4 كمتر بود، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 4 برسد صفر اضافه شود.

«شماره حساب بانك» با تركیب: [الف+ب+پ+ت+صفر یا دو] و بدون خط فاصله تولید شود.  (براكت جزو شماره حساب نیست)

مثال:

شماره حساب وارد شده توسط مشتری: [1-118212-200-800] نوع حساب: سپرده

شماره شبا(BBAN) محاسبه شده: [0080020000118212001]

حال برای محاسبه شماره حساب از روی شماره شبا مراحل زیر را باید انجام دهید:

نوزدهمین رقم سمت چپ شبا باید معادل صفر یا دو باشد.

هجده رقم سمت راست از شبا جدا می‌شود.

برای ارقام فوق:

اجزا حساب از سمت راست به صورت 3رقم-8 رقم -3رقم-4رقم جدا می‌شوند.

برای هر یك از اجزای جدا شدة فوق، صفرهای سمت چپ حذف می‌شوند.

اجزا با استفاده ازخط فاصله تركیب می‌شوند.

مثال:

شبا: IR08  0560  0810  8000  2598  7560  01

شماره حساب تولید شده: [1-2598756-800-810] نوع حساب: سپرده.

بانك پارسیان

توضیح كلی: قالب حساب‌های بانک پارسیان به صورت: AAA-BBBBBBBB-CCC است. اجزای A تا C با استفاده از خط فاصله از همدیگر جدا می‌شوند.

كنترل كلی حساب: اجزا حسابی كه مشتری وارد نموده است، باید با خط فاصله از همدیگر جدا شده باشند. تعداد دو خط فاصله باید در شماره حساب موجود باشد. در غیر این صورت شمارة حساب معتبر نیست.

نگاشت:

تولید بخش الف: از سمت راست تا خط فاصلة اول اعداد استخراج شوند. در صورتی كه تعداد ارقام كمتر از 3 باشد، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 3 برسد صفر اضافه شود.

تولید بخش ب:از سمت راست بین خط فاصلة اول و دوم اعداد استخراج شوند، اگر تعداد ارقام از 8 كمتر بود، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 8 برسد صفر اضافه شود.

تولید بخش پ: از سمت راست بین خط فاصلة دوم و سوم اعداد استخراج شوند، اگر تعداد ارقام از 3 كمتر بود، به سمت چپ اعداد موجود به تعدادی كه مجموع ارقام به 3 برسد صفر اضافه شود.

«شماره حساب بانك» با تركیب: [الف+ب+پ +پنج صفر+صفر یا دو] و بدون خط فاصله تولید شود.  (براكت جزو شماره حساب نیست)

مثال:

شماره حساب وارد شده توسط مشتری: [1-118212-800] نوع حساب: مشخص نشده.

شماره حساب بانك محاسبه شده: [0000080000118212001]

حالت معکوس

نوزدهمین رقم سمت چپ «شبا»  باید معادل صفر یا دو باشد

چهارده رقم سمت راست از «شبا» جدا می‌شود.

برای ارقام فوق:

اجزا حساب از سمت راست به صورت 3رقم-8 رقم -3رقم جدا می‌شوند.

برای هر یك از اجزای جدا شدة فوق، صفرهای سمت چپ حذف می‌شوند.

اجزا با استفاده ازخط فاصله تركیب می‌شوند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 4
sigmaمجموع آرا: 1

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 317
تعداد کل آرا: 3452
تعداد کل بازدیدها: 1186251
نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(1)
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 4
sigmaمجموع آرا: 1
loading...


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)