مهریه چیست و انواع مهریه کدامند؟

مهریه چیست و انواع مهریه کدامند؟

در قانون مدنی ایران(ماده 1078 تا 1101 ) و برمبنای تعالیم اسلامی و آیا قرآن(برای نمونه آیه 4 سوره نساء) مهریه یا صداق برای یک عقد نکاح/ازدواج تعریف شده است. در واقع مهریه یا صداق بهایی است که مرد برای حلال کردن استفاده جنسی از زن باید پرداخت کند. اما این مهریه بسته به زمان تعیین آن و نحوه دریافت آن می تواند انواعی داشته باشد که در زیر توضیح داده می شوند.

مهریه برحسب اینکه در زمان عقد یا بعد از عقد تعیین شود می تواند سه نوع یا سه حالت داشته باشد:

مهرالمسمّی: در این حالت مهریه در زمان عقد نکاح یا بعدا به تراضی یعنی رضایت طرفین تعیین می شود. اختیار تعیین مهریه هم حسب مورد می تواند به زوج یا زوجه واگذار شود. در این حالت اگر اختیار تعیین مهر به زوجه(زن) داده شود، طبق ماده 1090 قانون مدنی، زن نمی تواند مهر را بیش از مهرالمثل تعیین کند.

مهر المثل: در حالتیکه مهر المسمی یا همان مهریه در زمان عقد تعیین نشده است و بعد از عقد نکاح نزدیکی واقع شده باشد، مهر المثل تعیین می شود. در واقع می توان گفت در چهار حالت یکی اینکه مهر المسمی تعیین نشده باشد، در عقد نکاح شرط عدم مهر(مهریه نداشتن) قید شده باشد، مهر المسمی به دلیلی باطل شده باشد یا مهریه تعیین نشده باشد و مرد پس از نزدیکی بخواهد زن خود را طلاق دهد، مهر المثل تعیین می شود.

مقدار این مهرینه حسب شئونات زن و با در نظر گرفتن مواردی همچون تحصیلات، زیبایی، موقعیت اجتماعی و امثالهم تعیین می شود.

مهر المتعه: در حالتیکه مهریه در زمان عقد نکاح تعیین نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی بخواهد زن خود را طلاق دهد، طبق ماده 1093 قانون مدنی زن مستحق مهرالمتعه است. در تعیین مقدار این نوع مهریه استطاعت مالی شوهر و شئونات زن ملاک تعیین مهریه قرار می گیرد.

مهریه از حیث نحوه پرداخت و شرایط پرداخت مهریه می تواند به دو نوع عندالمطالبه و عندالاستطاعه تقسیم می شود. در حالت عندالمطالبه زن می تواند مهریه خود را هر زمان که بخواهد مطالبه کند ولی در حالت عندالاستطاعه مطالبه مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج(شوهر) است. اما یادآور می شویم که در هر صورت طبق ماده 1082 قانون مدنی زن مالک مهر است و می تواند هر نوع تصرفی در آن انجام دهد و در واقع مهریه در مالکیت زن مستقر شده است.

همچنین مهریه از لحاظ زمان پرداخت مهریه می توان حال یا موجل باشد. اساسا مهریه بعد از عقد نکاح بر عهده مرد است و شوهر ملزم به پرداخت حداقل نیمی از آن است که به این حالت مهریه حال می گوید. اما اگر زمان مشخصی برای پرداخت مهریه تعیین شود به آن موجل می گویند. در این حالت باید زمان تعیین شده برای دریافت مهریه سپری شود و سپس برای دریافت آن اقدام گردد. برای مثال اگر زمان عقد سال 1395 باشد و زمان پرداخت مهریه 1397 تعیین شود به این حالت مهریه موجل می گویند و زن می تواند بعد از تاریخ تعیین شده در سال 1397 نسبت به دریافت مهریه اقدام کند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 686
تعداد کل نظرات : 156
تعداد کل آرا: 2057
تعداد کل بازدیدها: 399561


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)