قسم خوردن چه شرایطی دارد | نحوه قسم خوردن در دین اسلام

قسم خوردن چه شرایطی دارد | نحوه قسم خوردن در دین اسلام

در این بخش می توانید می خواهیم نحوه قسم خوردن در اسلام رابه شما بین کنیم قسم خوردن دارای شرایطی است که د رمطلب به شما شرح می دهیم

نحوه قسم خوردن در دین اسلام

شرایط قسم خوردن : کسی که که قسم می خورد باید بالغ وعاقل باشد و اگر می خواهید راجع به مال خودش قسم بخورد باید د رحال بلوغ سفیه نباشد وحاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد واز روی قصد واختیار قسم خوردن بچه ودیوانه ومست و کسی که مجبورش کرده اند درست نیست و همچنین است اگر در حال عبصانی بودن بی قصد قسم بخورد.

کاری را که قسم می خورد انجام دهد باید حرام و مکروه نباشد وکاری را که قسم می خورد ترک کند باید واجب ومستحب نباشد و اگر قسم بخورد که کار مباحی را بجا آورد باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد ونیز اگر قسم بخورد که کار مباحی را ترک کند باید انجام آندر نظر مردم بهتر از ترکش نباشد

به یکی از اسامی خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی شود مانند خدا و الله و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می گویند ولی به قدری به خدا گفته می شود که هر وقت کسی آن اسم بگوید ذات مقدس حق در نظر می آید مثل آن که به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است بلکه اگر به لفظی قسم بخورد که بدون قریبه خدا به نظر نمی آید ولی او قصد خدا را کند بنابر احتیاط باید به ان قسم عمل نماید.

قسم خوردن چه شرایطی دارد | نحوه قسم خوردن در دین اسلام

قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند صحیح نیست ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است.

عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم می‌خورد ممکن باشد و بعد تا آخر وقتی که برای قسم معین کرده عاجز شود یا برایش مشقت داشته باشد، قسم او از وقتی که عاجز شده به هم می‌خورد. گردآوری بیتوته

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات علمی وبسایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 212
تعداد کل نظرات : 5
تعداد کل آرا: 85
تعداد کل بازدیدها: 36930
قسم خوردن چه شرایطی دارد | نحوه قسم خوردن در دین اسلام
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)