قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (15)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (15)
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1395/12/17

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7)، (8)، (9)،(10)، (11)، (12)، (13) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (14) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم بخش یکم و بخش دوم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، به بخش سوم قانون جرایم رایانه ای پرداخته می شود. این فصل شامل پنج ماده و یک تبصره می باشد که در این بحث به آنها اشاره می گردد. این مبحث ادامه قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (14) می باشد.

این بخش که بخش سوم قانون جرائم رایانه ایی می باشد در ادامه قانون مجازات اسلامی 1392 از ماده 780 ادامه می یابد. ماده 783 که در زیر نیامده است مرتبط با قانون جرائم رایانه ای نیست به همین دلیل در اینجا حذف گردیده است.
ماده780 ـ در مواردی كه سامانه رایانه ‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتكاب جرم به كار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده ‌است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی كه در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آئین‌دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی كیفری اقدام خواهد شد.
در اینجا قانونگذار تمامی راه های فرار از مجازات را برای مجرمان می بندد و بیان می کند که در جرائمی که قانون جرائم رایانه ای برای جرمی مجازاتی مشخص نکرده است از قانون مجازات اسلامی باید تبعیت کرد. در تبصره این ماده، ماده 687 ق.آ.د.ک. تکرار شده است. البته چون بخش دوم این قانون به طور کامل منسوخ گشته است به خودی خود باید از آیین دادرسی در مواد 664 تا 687 ق.آ.د.ک. که راجع به آن در مباحث قبلی قانون جرائم رایانه ای بحث شده است استفاده کرد.

ماده781 ـ میزان جزا‌های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانك مركزی هر سه سال یك بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
میزان جزای نقدی نیز طبق این قانون هر سه سال یک بار با نرخ تورم تعدیل شده و همسان سازی می گردد تا مجرمان یا کسانی که قصد انجام جرم دارند با کم دانستن مبالغ مجازات اقدام به ارتکاب جرم ننمایند.
ماده 782 ـ آیین ‌نامه ‌‌های مربوط به جمع‌ آوری و استنادپذیری ادله الكترونیكی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
این آیین نامه در دوزادهم مرداد 1393 در 48 ماده و 11 تبصره به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
ماده 784 ـ شماره مواد (1) تا (54) این قانون به عنوان مواد (729) تا (782) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه‌ای منظور و شماره ماده (729) قانون مجازات اسلامی به شماره (783) اصلاح گردد.
این ماده الحاق شدن قانون جرائم رایانه ای و شماره مواد آن را مشخص می نماید.
ماده 785 ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
در آخرین ماده این قانون، قانونگذار کلیه قوانین مغایر این قانون را نسخ شده اعلان می نماید.
بحث راجع به قانون جرائم رایانه ای به طور کلی به پایان رسید، هرچند که آیین نامه مرتبط به این قانون مورد بررسی قرار نگرفته است و ممکن است برای هر ماده یا تبصره در موارد جزئی و به شکل نکته ای سوال هایی پیش آید که نیاز به پاسخگویی به طور موردی می باشد. خوانندگان می توانند در مواردی که نیاز به پرسش و پاسخ است در بخش توضیحات سوال خویش را مطرح نمایند تا در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ مناسب را دریافت نمایند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 5
مجموع آرا: 2

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 64
تعداد کل نظرات : 8
تعداد کل آرا: 314
تعداد کل بازدیدها: 95945

نظرات کاربران

*