قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (11)

قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (11)
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1395/12/17

درمباحث قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (1)، (2)، (3)، (4)،(5)، (6)، (7)، (8)، (9) و قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (10) به فصل های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم بخش یکم و پنج ماده از بخش دوم اشاره ای شد. در ادامه بحث راجع به قانون جرایم رایانه ای، به بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.) که آیین دادرسی جرایم رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهد و جایگزین بخش دوم قانون جرایم رایانه ای گشته است پرداخته می شود. این فصل شامل بیست و چهار ماده و پنج تبصره می باشد که در این بحث و مباحث دیگر به آنها اشاره می گردد. با توجه به اینکه مواد ق. آ.د.ک. شماره گذاری خود را نسبت به ترتیب مواد دارند. این بخش از ماده 664 آغاز می گردد. این مبحث ادامه قانون جرایم رایانه ای چیست؟ (10) می باشد.

ماده669ـ هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره ‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌ قضائی می ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائی می ‎ توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎ های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده ‎ های مزبور به آنها مربوط می ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می‌شوند.
تبصره۱ـ حفظ داده ‎ ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه‌ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
در مواردی که ضابطان قضایی تشخیص دهند که باید از خطر آسیب یا تغییر یا از بین بردن داده ها جلوگیری کنند قبل از اعلام به مقام قضایی برای حفظ داده ها اقدام می کنند ولی باید ظرف بیست و چهار ساعت آن اقدام را به مقام قضایی اطلاع دهند. در ادامه ماده برای کسانی که از این اقدام سرپیچی کنند و باعث افشاشدن یا اطلاع دادن به صاحب داده های حفاظت شده گردند مجازات هایی درنظر گرفته شده است. در تبصره ها حفظ داده و مدت زمانی که باید داده ها حفاظت بشوند را معین نموده است.
ماده670ـ مقام قضائی می ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ های حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می‌شود.
این ماده به وظایف اشخاصی که داده ها را حفاظت می کند اشاره دارد و مجازات عدم اجرای دستور مقم قضایی را همان مجازات متخلفان از ماده قبل می داند یعنی حبس یا جزای نقدی یا هردو آنها نسبت به مورد و پرونده.
ماده671ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می ‎ آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.
این ماده مفهوم مخالف دارد یعنی اینکه اگر ظن قوی برای کشف جرم وجود ندارد نباید به تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی پرداخت. این امر بسیار دقیق و مهم است، چون تفتیش و توقیف موارد یادشده بدون ظن قوی و تنها با احتمال و امثال آن موجب وقفه در کار بسیاری از افراد جامعه نیز می گردد و ممکن است صدمات جبران ناپذیری به بعضی از افراد جامعه بزند.
ماده672ـ تفتیش و توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‎ ها انجام می‌شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌کند.
متصرفان یا مالکان قانونی داده ها و سامانه های رایانه ای ومخابراتی باید در هنگام تفتیش و توقیف آنها حضور داشته باشند این حضور در بعضی از موارد حیاتی است چون ممکن است به داده ها یا سامانه ها به دلایل مختلفی مانند عدم آشنایی ضابطان به علت عدم آشنایی به مسائل تخصصی رایانه ای یا مخابراتی آسیب یا صدمه ای به آن داده ها یا سامانه ها وارد گردد. اگر متصرفان حضور نیابند و ضرورت ایجاب کند که تفتیش یا توقیف اتفاق بیفتد مقام قضایی دستور آن را می دهد.
ماده673ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، ‌نحوه دستیابی به داده‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می ‎ کند.
این ماده جزئیات دستور مقام قضایی را بیان کرده است که بسیار دقیق می باشد و مانع از سواستفاده و هرگونه خطا و اشتباهی در عملکرد ضابطان می گردد.
در ادامه به سایر مواد قانونی اشاره خواهد شد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 5
مجموع آرا: 2

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 64
تعداد کل نظرات : 8
تعداد کل آرا: 314
تعداد کل بازدیدها: 95944

نظرات کاربران

*