عدم تمدید کتبی قرارداد اجاره بعد از اتمام مدت قرارداد اجاره در قانون چه حکمی دارد؟

عدم تمدید کتبی قرارداد اجاره بعد از اتمام مدت قرارداد اجاره در قانون چه حکمی دارد؟

یکی از مواردیکه ممکن است در روابط بین موجر و مستاجر پیش بیاید عدم تمدید قرارداد اجاره یا توافق بر سر تمدید اجاره نامه بعد از انقضای مدت قرارداد است. همچنین ممکن است حالتی باشد که بر سر مدت و مبلغ تمدید اجاره توافق شود اما اجاره نامه بصورت کتبی منعقد و امضا نشود. حال ممکن است این سوال پیش بیاید که تعلل یا عدم تمدید کتبی قرارداد اجاره در قانون چه حکمی دارد.

در این حالت ممکن است چند حالت پیش آید. در حالت اول بعد از اتمام مدت اجاره، مستاجر به تصرف خود بر ملک ادامه می دهد و موجر بر این تصرف رضایت نداشته و از دادگاه/شورای حل اختلاف تقاضای تخلیه می کند. در این حالت طبق قانون ملک مورد اجاره از ید امانی مستاجره خارج و به ید ضمانی تبدیل می شود – خواه مستاجر از ملک مورد اجاره استفاده و بهره برداری کرده باشد و خواه نکرده باشد. یعنی در این مدت ملک مورد اجاره بطور امانی نزد مستاجر نیست بلکه در ید ضمانی اوست. در این حالت موجر باید اجرت المثل زمان تصرف بعد از اتمام مدت اجاره را به موجر بپردازد و اگر هم هرگونه نقص یا عیبی در عین مستاجره رخ دهد به عهده مستاجر خواهد بود.

حالت دوم این است که بعد از اتمام مدت اجاره، موجر تقاضای تخلیه و استرداد عین مستاجره/ملک را ندهد و ملک در دست مستاجر بصورت امانت خواهد بود. در این حالت اگر مستاجر از ملک بهره برداری کرده و منفعت ببرد باید اجرت المثل آن را بپردازد اما اگر از ملک بهره برداری و منفعتی نبرد ملزم به پرداخت اجرت المثل ملک مورد اجاره نیست.

نکته قابل توجه این است که تمدید اجاره نیازمند رضایت طرفین و همچنین تعیین مدت و مبلغ اجاره نامه و سایر شرایط و مفاد است و صرف تصرف مستاجر بر ملک مورد اجاره و سکوت موجر نشان دهندده تجدید اجاره بلکه در این حالت براساس اذن موجر و رضایت مستاجر رضایت و مراضات طرفین حاصل شده است.

بطور کل می توان گفت که در صورت عدم تمدید قرارداد اجاره بصورت کتبی و تعلل موجر یا مستاجر یا هر دو در تمدید یا تجدید اجاره نامه چنانچه مستاجر از ملک مورد اجاره استفاده کرده و منفعت ببرد باید اجرت المثل مورد اجاره را بپردازد ولی اگر بهره برداری و منفعتی نبرد، نباید اجرت المثل آن را بپردازد.

منبع: وبسایت های مشاوران و وکلای حقوقی

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 4
sigmaمجموع آرا: 3

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 175
تعداد کل آرا: 2650
تعداد کل بازدیدها: 669357


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)