طبقه وراث در قانون مالیات بر ارث چیست؟

طبقه وراث در قانون مالیات بر ارث چیست؟
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/10/08

همانطور که در مقاله نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث ذکر شد در قانون مالیات بر ارث و به منظور محاسبه نرخ مالیات بر ارث طبقاتی برای وراث از لحاظ نسبت و نزدیکی با متوفی(شخص فوت شده) تعریف شده است که در زیر به توضیح هر یک از این طبقات وراث و نسبت آنها با متوفی می پردازیم. این طبقات طبق ماده 862 قانون مدنی تعریف شده اند و هر کدام از لحاظ نسبت نزدیکی و نوع نسبت دارای درجاتی هستند که به شرح زیر می باشند:

طبقه اول: پدر و مادر،اولاد و اولاد اولاد(نوه)

درجه اول: پدر و مادر و اولاد متوفی

درجه دوم : اولاد اولاد (نوه ها)

درجه سوم : اولاد اولاد اولاد (نبیره ها)

طبقه دوم: اجداد (پدر ومادر بزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آنها

درجه اول : جد( پدر پدر و پدر مادر ) و جده ( مادر پدر و مادر مادر) و برادر و خواهر

درجه دوم : پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر

طبقه سوم: عمات (عمه) و عمام (عمو) و اخوان (دایی ) وخالات (خاله) و اولاد آنها

عمو و عمه و خاله و دایی درجه ( درجه اول) و اولاد آنها ( درجه دوم)

عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر ( درجه اول) و فرزندان آنها (درجه دوم)

نکته قابل توجه این است که طبق ماده 863 قانون مدنی، وراث طبقه دوم یا سوم و درجات پایین تر که نسبت دورتری با متوفی دارند، زمانی می توانند از ماترک متوفی ارث ببرند که از وراث طبقه قبل(اول یا دوم) کسی نباشد(طبق گواهی انحصار وراثت).

نکته قابل ذکر دیگر این است که موارد و طبقات وراث فوق الذکر مربوط به قرابت نسبی(رابطه براساس نسبت) می باشد و قرابت سببی(که براساس ازدواج شکل می گیرد)  نیز به سه دسته زیر تقسیم می شود:

بین زن و شوهر

بین زن و اقربای(اعضای) نسبی شوهر

بین شوهر و اقربای نسبی زن

که از میان آنها ارث بردن تنها بین اقربای سببی دسته اول یعنی بین زن و شوهر و فقط در نکاح دائم/ازدواج دائم وجود دارد. به بیان ساده اعضای خانواده(اقربای) زن یا شوهر از شوهر یا زن متوفی ارث نمی برند.

ضمنا در قانون مالیات بر ارث نرخ های متفاوتی برای مالیات بر ارث وراثی که تبعه خارجی محسوب می شوند، وجود دارد که در  مقاله ..... تبعه خارجی و شرایط تابعیت خارجی داشتن تعریف شده است.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 3.3
مجموع آرا: 3

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 504
تعداد کل آرا: 4751
تعداد کل بازدیدها: 2228971

نظرات کاربران

*