ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی

ضرب المثل ها همیشه بهترین نکات اجتماعی را در قالب یک جمله بیان می کنند. هر زبانی ضرب المثل های خاص خود را دارد. در مقاله زیر بهترین ضرب المثل های خارجی را بیان می کنیم و معنی آن را نیز ارائه می دهیم. با ما تا انتهای مقاله همراه شوید.

درزیر لیستی از ضرب المثل های محبوب انگلیسی را مشاهده می کنید. ضرب المثل ها به عنوان گفتار نیز شناخته می شود. ضرب المثل ها بعضی از فرم های مشاوره زندگی را ارائه می دهند. هر زبان و فرهنگی  آنها را داشته و بسیاری از ضرب المثل ها در بیش از یک زبان وجود دارد. مهم نیست که کدامیک از کلمات در اکثر ضرب المثل ها را از دست ندهید؛ زیرا حتی اگر یک کلمه تغییر یا حذف شود، معنای آن می تواند از دست برود.  
بیشتر ضرب المثل ها معادل فارسی دارند در زیر سعی شده است که برای درک موقعیتی که هر ضرب المثل استفاده می شود تصویر یا معادل فارسی آن وجود داشته باشد.

Absence makes the heart grow fonder

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی


Actions speak louder than words.

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی


A journey of a thousand miles begins with a single step

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی
All good things must come to an end

 


A watched pot never boils

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی

ضرب المثل انگلیسی عاشقانه

Beggars can’t be choosers

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی
Beauty is in the eye of the beholder

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی

Birds of a feather flock together

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی


Cleanliness is next to godliness

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی
Don’t bite the hand that feeds you

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی
Don’t count your chickens before they hatch

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی.


ضرب المثل انگلیسی درباره تلاش


Don’t judge a book by its cover

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی
Don’t put all of your eggs in one basket
Don’t put off until tomorrow what you can do today

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی
Don’t put too many irons in the fire
Easy come, easy go
Fortune favors the bold

ضرب المثل انگلیسی با تصویر

God helps those who help themselves

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی
Good things come to those who wait
Honesty is the best policy
Hope for the best, prepare for the worst
If it ain’t broke, don’t fix it
If you can’t beat ’em, join ’em
If you play with fire, you’ll get burned


ضرب المثل انگلیسی درباره دوست


If you want something done right, you have to do it yourself

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی
Keep your friends close, and your enemies closer
Knowledge is power
Laughter is the best medicine.
Like father, like son

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی
No man is an island
People who live in glass houses should not throw stones
Practice makes perfect

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی
The early bird gets the worm
The enemy of my enemy is my friend
The grass is always greener on the other side
The pen is mightier than the sword


ضرب المثل های معروف انگلیسیThere is no place like home

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی
There is no such thing as a free lunch.
There is no time like the present
The squeaky wheel gets the grease
Time is money
Two heads are better than one


ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی


Two wrongs don’t make a right

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی
When in Rome, do as the Romans do

ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی
When the going gets tough, the tough get going
Where there’s smoke, there’s fire
You can lead a horse to water, but you can’t make him drink it
You can’t always get what you want

انواع ضرب المثل های ایرانی به انگلیسی

مقاله در حال بروز رسانی است.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات وبسایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 401
تعداد کل نظرات : 15
تعداد کل آرا: 315
تعداد کل بازدیدها: 140380
ضرب المثل انگلیسی با عکس | مفهوم ضری المثل های انگلیسی | معادل ضرب المثل های انگلیسی در فارسی
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0
loading...


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)