شرایط فسخ قرارداد در صورت فوت موجر یا مستاجر

شرایط فسخ قرارداد در صورت فوت موجر یا مستاجر

یکی از شرایط و حالاتی که ممکن است در یک قرارداد اجاره پیش آید و البته ما کمتر به آن فکر می کنیم، مسئله فوت یکی از طرفین قرارداد اجاره یعنی موجر یا مستاجر است. در این نوشته کوتاه به بررسی مواردی که قانون برای این حالت درنظر گرفته است می پردازیم.

بطور کلی در اصطلاح حقوقی اجاره عقدی است لازم و بنابراین به فوت موجر یا مستاجر منحل نمی شود. یعنی تا پایان مدت اجاره نامه شرایط قرارداد برای طرفین که در یک طرف وراث موجر یا مستاجر هستند، پابرجاست. به بیان ساده وراث مستاجر می توانند از ملک مورد اجاره استفاده کنند و وراث موجر نیز می توانند اجاره بها را دریافت کنند.

البته این قاعده کلی را قانون روابط موجر و مستاجر در موردی که مستاجر در مدت اجاره فوت می کند نپذیرفته و به ورثه او حق داده است که بطور اجتماع اجاره را فسخ کنند(بند 4 از ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر) ولی باید دانست که این حق به تمامی وراث مستاجر تعلق دارد و تجزیه ناپذیر است. یعنی هریک از وراث مستاجر نمی توانند به تنهایی درخواست فسخ قرارداد اجاره را داشته باشند. پس اگر فرض کنیم مستاجر دارای چند فرزند باشد که یکی از آنها مایل به ادامه قرارداد اجاره نامه است و دیگران مایل نیستند، آنها نمی توانند حتی به نسبت سهم خود درخواست فسخ اجاره را بدهند، مگر اینکه کلیه وراث با همدیگر درخواست فسخ اجاره را داشته باشند. البته اگر در قرارداد اجاره فوت مستاجر به عنوان شرط فسخ قرارداد ذکر شده باشد، وراث می توانند درخواست فسخ اجاره نامه را داشته باشند.

نکته دیگر اینکه ممکن است در قراردادهای اجاره شرط مباشرت مستاجر ذکر شده باشد که در قواعد عمومی اجاره فوت مستاجر می تواند موجب باطل شدن قرارداد اجاره شود. اما در ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر شرط مباشرت به عنوان موارد فسخ قرارداد درصورت فوت مستاجر ذکر نشده است. بنابراین در عقد اجاره لزوم مباشرت مستاجر آورده شود، بعد از فوت مستاجر، موجر نمی تواند به استناد آن حکم تخلیه ید وراث را بخواهد.

 البته لازم به ذکر است که در صورت توافق و مصالحه طرفین هر قراردادی از جمله اجاره نامه ها، وراث یا طرف دیگر می توانند این قرارداد را فسخ کنند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 283
تعداد کل نظرات : 142
تعداد کل آرا: 1232
تعداد کل بازدیدها: 172431


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)