ساختن فضاها و واگیره طرح تذهیب

ساختن فضاها و واگیره طرح تذهیب
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1397/07/27

در طراحی تذهیب ما با نقوش اسلیمی و ختایی و قالب های تذهیب سرو کار داریم که در مقاله های نقوش و طرح های تذهیب و کاربرد نقش و نگارهای تذهیب و انواع قالب ها و طرح های تذهیب درخصوص آنها توضیح داده شد. این نقوش طرح های اولیه هستند که باید یاد گرفته شوند. بعد از آن ایجاد فضا در طرح تذهیب است – فضا یعنی همان فضایی که قرار است نقوش اسلیمی و ختایی و دیگر نقوش تذهیب در یک قالب در کنار هم شکل گرفته و طرح نهایی تذهیب را شکل دهند. در این نوشته بیشتر درخصوص ساختن فضا در طرح تذهیب و شکل گیری طرح نهایی کار تذهیب توضیح داده می شود.

فضاسازی اولیه و ساختن فضای طرح تذهیب ابتدا با ایجاد واگیره آغاز می شود. بعد از ایجاد واگیره که با تا کردن کاغذ پوستی براساس محاسبات هندسی به وجود می آید، نقوش اسلیمی و ختایی نقش خود را ایفا می کنند. طرح اصلی و نهایی تذهیب براساس تکرار واگیره و تقارن و تکرارهایی هندسی گونه شکل می گیرد.

بعد از طراحی واگیره و تکرار واگیره و ایجاد طرح اصلی و نهایی از طریق قرینه سازی، طرح کامل شده روی کاغذ پوستی را برای اجرا به روی مقوا یا کاغذ آهار مهره آماده می کنیم.

ساختن فضاها و واگیره طرح تذهیب

در طراحی کلی تذهیب به این صورت کار می کنیم که ابتدا با کادرها و اسلیمی ها، فضاهای کوچک را ساخته که برای ایجاد فضای رنگی متنوع و متعدد طراحی می شوند. بعد از ان بندهای ختایی در بین اسلیمی و در داخل کادرها حرکت می کنند و نقش ها را شکل می دهند. در بعضی موارد در داخل کادرها حرکت پیچشی و اسپیرال بصورت اسلیمی طراحی می شود.

فضاهای کادر دار می توانند خیلی کوچک یا خیلی بزرگ طراحی شوند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند. یا فقط در آنها اسلیمی های اسپیرال قرار می گیرد یا بندهای ختایی به تنها و یا اسلیمی با بندهای ختایی تلفیق می شوند.

کادرها برای ایجاد کردن فضاهای رنگی متنوع بسیار کاربرد دارند. نقش اول فضاسازی را کادرها و اسلیمی ها دارند. بعد از آن بندهای ختایی برای ساختن فضای اصلی طرح در ردیف دوم قرار می گیرند. زمانی که کادرها فضایی را می سازند، می توانند به صورت دو یا سه کادر در داخل هم باشند که چندین فضای رنگی را به وجود می آورند. هم اسلیمی با کادر می تواند طراحی شود و بعد حرکت بند ختایی با اسلیمی ها ترکیب شود و یک نوع فضای جدید را به وجود آورد.

ساختن فضاها و واگیره طرح تذهیب

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 4
مجموع آرا: 3

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 6
تعداد کل نظرات : 4
تعداد کل آرا: 48
تعداد کل بازدیدها: 20982

نظرات کاربران

*