تفاوت مذاهب کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان در دین مسیحیت چیست؟

تفاوت مذاهب کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان در دین مسیحیت چیست؟
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1399/01/10

همانطور که بسیاری از ما می دانیم، دین مسیحیت دارای سه مذهب، گرایش یا فرقه کاتولیک(Catholic)، پروتستان(Protestant) و ارتودکس(Orthodox) است. بسیاری از مردم جهان و بویژه ایرانیان نسبت به این فرقه ها و مذاهب مختلف مسیحیت آشنایی ندارند. در این نوشته سعی می شود بطور خلاصه و موجز به عقاید، نگرش ها و اصول هریک از فرقه های کاتولیک، پروتستان و ارتودکس در دین مسیح اشاره شود تا برای افراد نا آشنا با این گرایش های مذهبی، فرق این مذاهب مختلف مسیحیت مشخص و روشن شود. در ضمن برای آشنایی بیشتر با نحوه شناخت یک دین می توانید به مقاله چگونه اسلام را بشناسیم؟ مراجعه کنید.

ابتدا به منظور درک بهتر از تفاوت های اين سه مذهب معروف مسيحيت (کاتوليک، ارتدوکس، پروتستان) لازم است، عقايد و احکام فقهي و زمان شکل گیری هر یک از این سه مذهب مسیحت مشخص شود تا بتوان تفاوت های آنها را از روی عقاید، اصول و احکام شان بیان کرد:.

1. کاتوليک:

تاريخ شکل گیری این مذهب به عصر حواريون، يعني حدود 2000 سال پيش مي رسد و به اين مذهب کليساي غرب هم گفته مي شود.

عقايد کاتولیک ها:
منابع و مآخذ اصول اعتقادي کاتوليک ها عبارتست از (کتاب مقدس، تعليمات رسمي کليسا و سنّت) که سنّت شامل مجموعة شعاير و اصول اعتقادي که از حواريون به دست آمده است مي باشد. برخی از اصول اعتقادی کاتولیک ها شامل موارد زیر می شوند:
مسئله عصمت و بکارت مريم (س)
نجات و سعادت ابدي: کاتوليک ها معتقدند سعادت ابدي با دو شرط حاصل مي شود: فيض خدا و اعمال نيک.
حاکميت کليساها: کليساي رم معتقد است، کساني که کليسا را رهبري و سرپرستي مي کنند اسقفهاي جهان هستند. که با هم در جسم واحدي تحت اشرا اسقف رم عمل مي کنند.
اعتقاد به برزخ از جمله اعتقادات کليساي کاتوليک است که در کتاب دوم مکابيان عباراتي در تأييد برزخ وارد شده که جزء اپو کريفاست. که در نزد کاتوليک ها قابل قبول است.
مسئله لزوم تجرد کشيش: در کليساي غرب کشيشان و روحانيان مطلقاً مجاز به ازدواج نيستند.
عشاي رباني: کاتوليک ها معتقدند، نان و شراب، واقعاً به خون و گوشت مسيح مبدل مي شود.
کاتوليک ها پاپ را معصوم و مبراء از گناه مي دانند و معتقدند که مسيح، پطرس را بر کليه کليساي مسيحيت رهبر قرار داده و کليد ملکوت آسمان را به وي سپرده است وي نيز پاپ را تا ابد جانشين و وصي خود قرار داده است.

فقه يا احکام عملي کاتولیک ها:
کاتوليک ها معتقدند که شعاير ديني (تعميد، تأييد، توبه، عشاي رباني، تدهين بيمار و ازدواج ...) را بايد اسقف اداره نمايد.
در عشاي رباني از نان ور نيامده و فطير استفاده مي کنند.
کاتوليک ها معتقدند احکام دهگانة عهد عتيق و اخلاق کامل مسيحيت که مرکب از يک سلسله قوانين عملي مشخص است به عهدة افراد گذاشته شده است.
عمل توبه: به اين صورت است که توبه کننده در مقابل کشيش مي ايستد و اعترافات خود را اظهار مي کند.
کاتوليک ها در غسل تعميد آب را به سر مي پاشند.


2. ارتدوکس:

کلمة ارتدوکس که مرکب از دو کلمة Orthos يعني درست و doxa يعني عقيده، ترکيب شده است به معناي عقيده صحيح است. اين مذهب اواخر قرن پنجم ميلادي به هنگام تجزيه روم به شرقي و غربي به وجود آمد و به کليساي روم شرقي ارتدوکس گفته مي شود.

عقايد ارتدوکس

ارتدوکسها روح القدس را تنها ناشي از پدر مي دانند و علاقه مند هستند که پدر را به عنوان تنها منبع و منشأ همه چيز حفظ کنند.
ارتدوکس به عصمت پاپ و مقامات کليسا اعتقاد ندارد و معتقدند کليساي جامع يعني مجموعة مؤمنان مسيحي مصون از خطا هستند. به اين معنا که رو‍ح القدس جامعه مسيحيت را از انحرافات محافظت مي کند، لذا اين مصونيت ديگر شامل افراد خاص نمي شود.
تجرد روحانيون: در شرق همة روحانيوني که مقامي پايين تر از اسقف دارند مجاز به ازدواج هستند. اين افراد اگر بيش از انتصاب ازدواج کرده باشند مي توانند زندگي با همسر خود را ادامه دهند.
عصمت و بکارت مريم: براي مسئلة آبستن شدن مريم در عين اعتقاد به پاک دامن بودن او، تعليمي نياورده اند و گناه کبيره در کليساي ارتدوکس نقش علمي ندارد چون بي گناهي را صفتي مي دانند که فقط به مسيح (عليه السّلام) تعلق دارد و عصمت مريم را به رسميت نمي شناسند.
منابع و مآخذ اصول اعتقادي ارتدوکس کتاب و سنّت است.

احکام عملي يا فقه ارتدوکس
از رسوم هفتگانة مسيحي فقط دست گذاري را منحصر به اسقف ها مي دانند و بقية رسوم را کشيش ها هم مي توانند انجام دهند.
اجراي عشاي رباني، در کليساي شرق براي برگذاري آنان از نان ورآمده استفاده مي کنند بخلاف کاتوليک ها.
مذهب ارتدوکس در برخي مراسم و اعياد با کليساهاي ديگر هم فرق دارند از جمله اين که عبادت را روزهاي يکشنبه و بعضي اعياد انجام مي دهند.
مراسم غسل تعميد: در اين مراسم سر را سه مرتبه در آب فرو مي برند.

3. پروتستان

واژة پروتستان يک واژة فرانسوي است که به زبان لاتين آمده به معناي معترض است. خاستگاه اين نهضت کشور آلمان است که در قرن (16 ميلادي) در پي اعتراض مارتين لوتر (1482 ـ 1549 ميلادي) بر عليه فروش آمرزش نامه ها و ادعاي تفوق کليساي رم بر جهان مسيحيت متولد شد. دراين جا به اهم عقايد و مباحث آنها اشاره اي مي شود.

عقايد پروتستان ها

پروتستانها عصمت پاپ را قبول ندارند.
رياست داشتن پاپ به تمام کليساها را نمي پذيرند.
براي حصول نجات، ايمان را کافي مي دانند و معتقدند که نجات و رستگاري مخصوص عمل مشخص نيست و تنها از طريق فيض الهي و در ضمن ايمان پديد مي آيد.
آنها اعتقاد به برزخ ندارند. چون بحث اعتقاد به برزخ در کتاب اپوکريفاست که پروتستانها آن را قبول ندارند.
در رابطه با تفسير و تبيين کتاب مقدس معتقدند که مؤمن به کمک روح القدس قادر به تفسير و تبيين کتاب مقدس است روي اين اساس هر مسيحي مي تواند پيام کتاب مقدس را به وجدان شخص خود دريابد.
عدم تجرد کشيش: لوتر تأکيد مي کرد که بايد به کشيش ها اجازه زناشويي داده شود.
عشاي رباني، اعتقاد دارند که نان و شراب حقيقتاً و واقعاً به خون و گوشت مسيح مبدل نمي شود يعني تغيير و استحالة واقعي به بدن مسيح را انکار مي کنند.
کتاب مقدس را تنها منبع و مأخذ اصول اعتقادي و اعمالي خود مي دانند.
پروتستان ها معتقدند که روح القدس از خداي پدر و هم از خداي پسر صادر مي شود.

احکام عملي يا فقه پروتستان ها

پروتستان ها از اينکه توبه کننده در مقابل کشيش بايستد و اعتراف کند با اين عمل مخالف هستند.
از بين آيين هاي هفت گانه مقدس در کليسا فقط غسل تعميد و عشاي رباني را آيين مقدس مي دانند. گرچه برخي از اعمال را نيز انجام مي دهند. اما يک رسم مقدس به حساب نمي آورند.
دعا براي مردگان که در کليسا مرسوم است در پروتستانها فاقد ارزش است.

 

فرق و وجوه تفاوت سه مذهب کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان

با توجه به عقايد و احکامي که براي اين سه مذهب معروف مسيحيت ذکر گرديد، فرقهاي اساسي کاتوليک ها با ارتدوکس ها در باب عقايد و ... عبارت است از: عصمت پاپ و تجرد و عدم تجرد کشيش، شر و سعادت، حاکميت کليسا و منشأ روح القدس و از حيث احکام در ادارة شعاير ديني و چگونگي عمل توبه و غسل تعميد فرقهايي وجود دارد و فرقهاي اساسي که بين اين دو کليسا با پروتستانها در عقايد و ... هست عبارتند از: اعتقاد به برزخ و تفسير کتاب مقدس و عشاي رباني و چگونگي عمل توبه و در تعداد آيين هاي مقدس و همچنين دعا براي مردگان با هم فرق هايي دارند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 4.8
مجموع آرا: 4

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 463
تعداد کل آرا: 4495
تعداد کل بازدیدها: 2003941

نظرات کاربران

*