تفاوت علم اقتصاد با دیگر علوم اجتماعی

تفاوت علم اقتصاد با دیگر علوم اجتماعی

اصطلاح "علوم اجتماعی" به یک یا چند شاخه از مطالعه بر فعالیت انسانی اشاره دارد. شاخه هایی از علوم اجتماعی شامل علم انسان شناسی، تاریخ، علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد است. تمام علوم اجتماعی  به دنبال درک و روابط علی بین اعمال، رفتارها و حوادث در وجود انسان به وجود می آیند. علوم سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی و اقتصاد شاخه های از علوم اجتماعی هستند که به دنبال پیش بینی، درک و توضیح فعالیت فعلی انسان نسبت به فعالیت گذشته به وجود آمده اند.

کمیابی منابع

مطالعه اقتصاد مبتنی بر این فرض است که تمام منابع نه تنها در مقدار موجود بلکه در مقیاس عملی نیز محدود هستند. منابع شامل خاک های حاصل خیز، آب، محصولات کشاورزی، سوختهای فسیلی و سنگهای معدنی می باشد. فعالیت اقتصادی تطابق انسان با واقعیت و محدودیت های درک شده بر منابع موجود را نشان میدهد. انسان ها ممکن است برای منبعی که محدود است قیمت بالایی بگذارند زیرا کالایی که دریافت می شود کم یاب و دارای ارزش زیادی است. کمبود منابع بر جوامع و جمعیت تاثیر خواهد داشت. دیگر علوم اجتماعی تاثیر کمیابی در جامعه را از لحاظ اجتماعی، سیاسی و روانشناختی مطالعه می کند، مانند افزایش نرخ های طلاق یا جرم ناشی از بیکاری زیاد در یک منطقه را بررسی می کند، اما بردلایل اثرگذاری اقتصادی متمرکز نمی شود.

انتخاب عقلایی

اقتصاد و سیاست هردو شامل مطالعه انتخاب عقلایی در رفتار انسان می شوند. درحالی که انتخاب عقلایی فرض میکند که تمام بازیگرها زمانی که تصمیم  میگیرند اطلاعات کامل دارند، واقعیت این است که اطلاعات کامل تنها در شرایط خاصی برای تمام بازیگرها در دسترس است. در سیاست، دستکاری اطلاعات و دانش به نفوذ سیاسی کمک می کند. تئوری اقتصاد فرض می کند که افراد زمانی که تصمیمات اقتصادی می گیرندعقلایی فکر و رفتار می کندد. اگرچه رفتار انسان به این سادگی نیست، نظریه اقتصادی از این سادگی برای قوانین و اصولی که به طور کلی تغییراتی در وقایع اقتصادی به وجود می آورد استفاده میکند. به طورمثال، قانون عرضه و تقاضا حاکی از آن است که وقتی عرضه زیاد می شود، قیمت کاهش می یابد. زمانی که قیمت کاهش می یابد، تقاضا افزایش می یابد، اما تنها در یک نقطه.

بین موسسات و دولت هم پوشانی زیادی وجود دارد. اقتصاد تاثیر کسب وکار، قوانین دولتی و خزانه داری، بانک ها و بازار سهام را مطالعه می کند. این نهادها بر توانایی یا تمایل انسان برای انجام کسب وکار به منظور کسب ثروت تاثیر می گذارند. قوانین دولتی برای حفاظت از مصرف کنندگان از تولیدکنندگان عمل میکنند. در برخی از کشورها، قوانین دولتی به شدت مانع ورود کسب و کارهای جددید به بازار می شود.

مشابه به علوم طبیعی

اقتصاد به علوم طبیعی بیش از سایر علوم اجتماعی شیاهت دارد. درکی از فشارهای اقتصادی و حوادث توسط مطالعه ای از اقتصاد برپایه قواعد و اصول ارائه شده است، ثابت شده است که بسیاری از آن ها پایدار هستند، به طوری که اقتصاددان ها مجبور شدند درک جدیدی از حوادث اقتصای را ارائه دهند. همچنین جایزه نوبل به اقتصاد دان ها برای پیشرفت در تحقیق هایشان پیشنهاد داده شده است این در صورنی است که به هیچ علوم اجتماعی دیگری جایزه نوبل مربوط به خودش اهدا نمی شود.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات علمی سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 148
تعداد کل نظرات : 24
تعداد کل آرا: 1218
تعداد کل بازدیدها: 122719
تفاوت علم اقتصاد با دیگر علوم اجتماعی
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)