انحصار وراثت چیست و برای گرفتن انحصار وراثت چه مراحل و مدارکی لازم است؟

انحصار وراثت چیست و برای گرفتن انحصار وراثت چه مراحل و مدارکی لازم است؟
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1399/05/16

بعد از فوت هر شخصی، طبعا او ورثه ای دارد که باید مشخص گردند که به مراحلی که برای انجام این کار باید صورت می پذیرد انحصار وراثت گفته شده  و برگه ای که بدین منظور توسط دادگاه صادر می شود گواهی انحصار وراثت می گویند. برای تعیین تکلیف این ورثه و اینکه ورثه شخص متوفی/فوت شده چه کسانی هستند و چه میزان ارث می برند، تشریفات خاصی لازم است که این تشریفات از طریق شورای حل اختلاف/دادگاه آخرین محل اقامت متوفی(شخص فوت شده) انجام می شود. برای گرفتن گواهی انحصار وراثت مدارک و مراحلی باید طی شود که در زیر توضیح داده می شوند.

پیش از رجوع به شورای حل اختلاف محل، ابتدا باید با رجوع به اداره مالیات محل سکونت متوفی برگه اظهارنامه مالیات بر ارث را تنظیم کنید. این تنها یک برگه است که به عنوان رسید گواهی مالیاتی برای گرفتن گواهی انحصار وراثت لازم است.

سپس با به همراه بردن 2 یا 3 شاهد به یک دفترخانه ثبت اسناد فرم مخصوصی که در شورای حل اختلاف/دادگاه برای استشهادیه در اختیار شما قرار گرفته است را بطور رسمی توسط این 2 یا 3 شاهد گواهی امضا می شود. در واقع این دو شخص گواهی یا شهادت می دهند که شخص فوت شده است.

شناسنامه و گواهی فوت شخص متوفی/فوت شده نیز دیگر مدرکی است که برای گرفتن گواهی انحصار وراثت لازم است. این گواهی توسط اداره ثبت احوال محل سکونت صادر شده، ضمن اینکه شناسنامه شخص فوت شده توسط این اداره باطل می شود.

در نهایت شما باید کپی شناسنامه کلیه وراث و گواهی فوت و شناسنامه باطل شده شخص متوفی را در یک دفترخانه اسناد رسمی برابر اصل کنید. برای این کار حتما باید اصل و کپی شناسنامه وراث، شخص متوفی و گواهی فوت متوفی را با خود برده که در دفترخانه با گرفتن مبلغی و زدن یک مهر کپی برابر اصل شناسنامه های وراث صورت می گیرد.

در نهایت شما با در دست داشتن، رسید اظهار نامه مالیات بر ارث، کپی برابر اصل شناسنامه وراث، گواهی فوت و شناسنامه باطل شده متوفی، استشهادیه محضری دو یا سه نفر شاهد به شورای حل اختلاف/دادگاه محل فوت متوفی رجوع کرده و فرم مخصوص دادخواست انحصار وراثت را پر کرده و تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت از دادگاه را ارائه می دهید. توجه کنید که در این فرم نام یکی از وراث درخواست دهنده گواهی انحصار وراثت باید پر شود، اما در نهایت با مشخص شدن وراث متوفی گواهی انحصار وراثت به نام کلیه وراث تعیین می گردد.

توجه کنید که بعد از این درخواست صدور گواهی انحصار وراثت شما باید یک نوبت آگهی در روزنامه های رسمی که شورای حل اختلاف/دادگاه معین می کند مبنی بر درخواست صدور گواهی انحصار وراثت خود منتشر کنید که بعد از گذشت یک ماه از آن گواهی انحصار وراثت برای وراث صادر می شود. در واقع با این کار دادگاه می خواهد با یک آگهی/اعلان عمومی وجود دیگر وراث به غیر از وراثی که در برگه دادخواست انحصار وراثت و براساس شناسنامه های ارائه شده وجود دارند را شناسایی کند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 5
مجموع آرا: 4

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 504
تعداد کل آرا: 4751
تعداد کل بازدیدها: 2228892

نظرات کاربران

*